Služby - 128-2013

02/01/2013    S1    Evropská komise - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

B-Brusel: Evropská observatoř politiky zaměstnanosti (EEPO)

2013/S 001-000128

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
rue Joseph II 27
K rukám: Paní Lieve Engelen
1049 Brusel
Belgie
Tel.: +32 22960087
E-mail: empl-vt-2012-005@ec.europa.eu
Fax: +32 22994238

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=86&langId=en

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: Podpůrné služby
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
„Evropská observatoř politiky zaměstnanosti (EEPO)“.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Brusel.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Celkovým cílem EEPO je zajistit odbornost a poskytnout rigorózní hodnocení evropské a národních politik zaměstnanosti. EEPO bude přednostně nástrojem na pomoc Evropské komisi při formulaci politiky zaměstnanosti a mobility práce založené na důkazech. Bude koncipována na posouzení a validaci národních reformních programů (v případě členských států) a dokumentů národní politiky zaměstnanosti (v případě přistupujících zemí). Bude rovněž sloužit pro účely metod monitorování a analyzování realizovaných útvary zaměstnanosti a dalšími odborníky s cílem vyhodnotit jejich účinnost a návratnost investic, čímž mají být zdokonaleny budoucí politické návrhy.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79411000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
1 700 000 ročně, možnost obnovení až 3krát.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 6 800 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Počet možných obnovení: 3
uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Ne.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz článek I.4 návrhu smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz bod 9 v referenčních podmínkách.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz bod 10 v referenčních podmínkách.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz bod 11.1 v referenčních podmínkách.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz bod 11.2 v referenčních podmínkách.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
VT/2012/005.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 7.2.2013 - 16:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
18.2.2013 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 8 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 1.3.2013 - 10:00

Místo:

Evropská komise, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, J-27, 1049 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Maximálně 1 zástupce každého uchazeče s řádným písemným pověřením uchazeče na vlastní náklady.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Rozhodnutí Parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24.10.2006, kterým se zakládá program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress, Úř. věst. L 315 ze dne 15.11.2006.
VI.3)Další informace
Specifikace nabídkového řízení a dokumenty týkající se této výzvy k podání nabídek lze stáhnout z internetové stránky generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování na následující adrese:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=625&langId=en

VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Tribunál
2925 Lucemburk
Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.eu.int

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21.12.2012