Dodávky - 3666-2014

07/01/2014    S4    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Chirurgické implantáty

2014/S 004-003666

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Fax: +421 254788736

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál nevyhnutný na zabezpečenie perkutánnych, diagnostických a intervenčných výkonov v kardiológii.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33184100, 33141200, 33141240

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 5 014 360 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
08/2014/VO/La
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 166-288319 z 28.8.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 01, Kúpna zmluva č. 206/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
4.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unomed spol. s r.o.
612791
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unomed.sk
Telefón: +421 326505025

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 121 940 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 121 940 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 02, Kúpna zmluva č. 207/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
16.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

JUPI Ing. Juraj Pisch
17911460
Oremburská 8
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 48428554
Fax: +421 484231516

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 39 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 39 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 03, Kúpna zmluva č. 208/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@oparativa.sk
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 567 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 644 250 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 04, Kúpna zmluva č. 209/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
10.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Johnson & Johnson, s.r.o.
31345182
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@its.inj.com
Telefón: +421 27012452
Fax: +421 257279512

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 366 740 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 329 975 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 05, Kúpna zmluva č. 210/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
16.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

JUPI Ing. Juraj Pisch
17911460
Oremburská 8
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Telefón: +421 484285544
Fax: +421 484231516

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 128 350 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 128 350 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 06, Kúpna zmluva č. 211/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 250109510
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk
Fax: +421 255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 319 200 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 330 954 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 07, Kúpna zmluva č. 212/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
4.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unotech, s.r.o.
31424562
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unotech.sk
Telefón: +421 326582367
Fax: +421 326520131

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 215 450 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 105 500 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 8 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 08, Kúpna zmluva č. 213/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia s.r.o.
35849258
Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 264350174
Fax: +421 269309908

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 285 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 287 881 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 9 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 09, Kúpna zmluva č. 214/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
2.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 465 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 465 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 10 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 10, Kúpna zmluva č. 215/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
1732001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: meditrade@meditrade.sk
Telefón: +421 25019510
Fax: +421 255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 410 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 389 100 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 11 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 11, Kúpna zmluva č. 216/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
10.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Johnson & Johnson s.r.o.
31345182
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@its.inj.com
Telefón: +421 227012452
Fax: +421 257279512

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 876 140 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 884 865 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 12 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 14, Kúpna zmluva č. 217/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
9.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Pharma Group a.s.
31320911
SNP 150
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
E-mail: pharma@pharmagroup.sk
Telefón: +421 252493757
Fax: +421 252491139

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 368 700 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 368 680 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 13 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 15, Kúpna zmluva č. 218/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
13.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

GlobalMed a.s.
46630759
Moyzesova 2
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
E-mail: velcikova@globalmed.sk
Telefón: +421 908725406
Fax: +421 232661738

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 346 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 346 365 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 14 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 16, Kúpna zmluva č. 219/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 300 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 292 500 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 15 - Názov: Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva – časť 17, Kúpna zmluva č. 220/2013
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
3.12.2013
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva medicínska spoločnosť s r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 292 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 280 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Na časť 12 a 13 nebola uztavorená zmluva. Verejnému obstarávateľovi nebola predložená ani jedna ponuka.
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky:
— h.Doc. MUDr. Viliam Fridrich, PhD.,
— MUDr. Stanislav Mizera,
— MUDr. Martin Gočár,
— RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321829
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
3.1.2014