Servicii - 52998-2017

Acest anunț a fost anulat de: 119208-2017
10/02/2017    S29    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

2017/S 029-052998

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: ec. Corina Radu
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: www.e-licitatie.ro
România

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: www.e-licitatie.ro
România

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: www.e-licitatie.ro
România

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul - Reabilitare termica blocuri de locuinte str. M. I. Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31; str. Stiintei nr. 3-5.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul prestatorului si la sediul beneficiarului.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul: „Reabilitare termica blocuri de locuinte str. M. I. Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31; str. Stiintei nr. 3-5” Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare.
Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice (D.T.P.Th+D.E+C.S si DTAC) elaborate de catre proiectant, in vederea verificarii la cerintele esentiale, asa cum se solicita in tema de proiectare.
Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2379/13.10.2016 al MDRAP si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica pentru care se aplica proiectul.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

71328000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
In baza contractului, vor fi prestate servicii de verificare a proiectelor pentru obiectivul: „Reabilitare termica blocuri de locuinte str. M. I. Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31; str. Stiintei nr. 3-5” Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse in Tema de proiectare.
Verificatorului/verificatorilor de proiect li se vor pune la dispozitie toate proiectele tehnice (D.T.P.Th+D.E+C.S si DTAC) elaborate de catre proiectant, in vederea verificarii la cerintele esentiale, asa cum se solicita in tema de proiectare.
Documentatia se va elabora în vederea accesarii finantarii nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020- Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea A-Cladiri rezidentiale”. În acest sens, în elaborarea documentatiei, se vor respecta cerintele Ghidului Solicitantului aferent Axei Domeniului mai sus mentionat, Ordinul nr. 2379/13.10.2016 al MDRAP si Ordinul nr. 1360/20.4.2011 al MFP privind cheltuielile eligibile si legislatia specifica pentru care se aplica proiectul.
Valoarea estimată fără TVA: 7 560 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
în zile: 14 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare va fi constituita in cuantum de 70 RON. Perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul in care garantia de participare se constituie prin instrument de garantare, acesta va fi prezentat in original daca este cazul, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de servicii care face obiectul prezentului anunt, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
— Robu Nicolae – primar;
— Diaconu Dan Aurel – viceprimar;
— Farkas Imre – viceprimar;
— Robert Kristof – administrator public;
— Steliana Stanciu – director economic;
— consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Zlatiborca Marcov; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marius Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Simonis Alfred Robert; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Titulari:
— presedinte: Farkas Imre - viceprimar;
— membrii: Bogos Gheorghe -Consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri;
— Sârbu Andrei - consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri;
— Iacob Andrei - consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri;
— Goia Elena - consilier Biroul Contabilitate;
— Radu Corina - sef Serviciul Achizitii Publice;
— Bozan Cristina-Lucia - consilier juridic;
Membrii de rezerva:
— presedinte: Nicoara Magdalena - director Directia Dezvoltare;
— membrii: Dominteanu Ioan - consilier Directia Dezvoltare;
— Georgiu Ana - consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri;
— Belmustata Daniela - consilier Comp. Eficientizare Energetica Cladiri;
— Sirbu Andra - consilier Biroul Contabilitate;
— Crenguta Oprea - consilier Serviciul Achizitii Publice;
— Stefan Daniela - consilier Juridic.
Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Subcontractare.In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, precum si sumele aferente prestatiilor.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
In cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 la care se va anexa acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 025-044765 din 4.2.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.3.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.3.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.4.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membrii comisiei de evaluare si observatorii UCVAP (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. Pt. vizualizare doc. atasate, op. ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
2. In cadrul doc. atasate anuntului de participare la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Op. ec. participanti vor completa in acest doc.info./raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere,respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate, care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta. Ofertantii au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustin./subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a Angajamentului ferm al tertului sustinator, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
3. Ofertantii au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Prop. tehnica, Prop. financiara si documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare), numai în format electronic si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

4. Sol. de clarif. ref. la prezenta doc. de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Pt. transmit. sol. de clarif. privind doc. de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro ) ca operator economic cf. prev. art. 5, alin. (1) din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 si in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii”din cadrul anuntului de participare.

5. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarif./completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse,atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP.
7. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor clasati pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, originalul doc. doveditor privind constituirea garantiei de participare, in cazul in care aceasta este constituita prin instrument de garantare. In situatia neprezentarii acesteia, oferta va fi asimilata prev. art. 137 alin. (2) lit. a din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Timisoara - Serviciul Achizitii Publice - cam. 223
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timisoara
România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367
Fax: +40 256408477

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
8.2.2017