Dostawy - 102397-2017

18/03/2017    S55    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym

2017/S 055-102397

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
ul. Klonowica 5
Szczecin
71-241
Polska
Tel.: +48 914394420
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Faks: +48 914394420
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ts.szczecin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ts.szczecin.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy 20 zestawów nowych falownikowych ukł. napęd. sterujących pracą trakc. silników asynchron. prądu zm. do tramw. Tatra KT4Dt z prawem opcji dot. zam. do 16 dodatk. zest. n. falownik. ukł. napęd.

Numer referencyjny: 1/ZP/DZ/2017
II.1.2)Główny kod CPV
34630000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy 20 zestawów nowych falownikowych układów napędowych (rozruchu i hamowania) sterujących pracą trakcyjnych silników asynchronicznych prądu zmiennego do tramwajów Tatra KT4Dt z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia do 16 dodatkowych zestawów nowych falownikowych układów napędowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5 w Szczecinie – Wydział Remontowy – Magazyn Główny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa i uruchomienie 20 zestawów nowych falownikowych układów napędowych (rozruchu i hamowania) sterujących pracą trakcyjnych silników asynchronicznych prądu zmiennego do tramwaju Tatra KT4Dt z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącego zamówienia do 16 dodatkowych zestawów nowych falownikowych układów napędowych (zwanych w dalej zestawami ) realizowana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego z podziałem na 2 etapy:

— etap I – obejmuje dostawę 20 zestawów w latach: 2017 – 2020, w tym z pierwszą dostawą zestawów – dostarczenie 3 sztuk pulpitów instruktora nauki jazdy,

— etap II – obejmuje dostawę opcjonalnie do 16 zestawów w latach 2020 – 2023, realizowaną w przypadku uzyskania przez zamawiającego dodatkowego dofinansowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/06/2017
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), zwiększającym przedmiot zamówienia o nie więcej niż do 16 sztuk nowych falownikowych układów napędowych ( rozruchu i hamowania ) sterujących pracą trakcyjnych silników asynchronicznych napędu prądu zmiennego do tramwajów Tatra KT4Dt – zwanych dalej „zestawami”, zgodnie z ceną jednostkową podaną przez wykonawcę w ofercie. Prawo opcji będzie przejawiać się tym, że zamawiający może zlecić wykonanie do 16 sztuk kolejnych zestawów, pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków finansowych, z tym zastrzeżeniem, że wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego, w przypadku, gdy zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

2) Zasady realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji, dotyczące: sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu naliczenia kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy stron, będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający planuje powiadomienie wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji, nie później niż na 3 miesiące przed ukończeniem realizacji I etapu ( zgodnie z harmonogramem realizacji I etapu).

4) Jeżeli zamawiający skorzysta z prawa opcji to zamówione w ramach opcji zestawy muszą być zrealizowane do dnia 31.8.2023 r. (zgodnie z harmonogramem realizacji II etapu przedmiotu zamówienia).

5) Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w rozdz. XV SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obow. zam.: w sekcji II.2.7) podano początek: 23.6.2017 r. jako termin orientacyjny – przy zał. term. skład. i otwarcia ofert i uwzgl. term. związania ofertą. Zam. będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.8.2023 r., przy skorzystaniu z prawa opcji w odn. do etapu II. Jeżeli zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, to zam. będzie realizowane do 31.7.2020 r. Szczeg. w zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. Ww. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.: a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000 PLN. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów. Ww. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie główne dostawy polegające na dostarczeniu oraz wprowadzeniu do eksploatacji minimum dziesięć (10) zestawów nowych układów napędowych rozruchu i hamowania, dokonujących wymiany napędu prądu stałego na napęd prądu zmiennego (napęd asynchroniczny) z przeznaczeniem do modernizacji wagonów tramwajowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy dostawa określona powyżej była wykonana w ramach jednej lub kilku dostaw/umów. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Szczegółowe warunki i terminy zapłaty określone zostały w § 5 wzoru umowy – zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawca może wystąpić do zamawiającego o dokonanie przedpłaty w wysokości nie większej niż 30 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za zestawy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ;

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w rozdziale V SIWZ;

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

8. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, które zostały szczegółowo określone w paragrafie 11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/04/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, Szczecin (71-241), pok. nr 103.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Tryb: przetarg nieograniczony.

2. Kryt. oceny ofert: Cena 80 %, Unifikacja podzespołów 15 %, Okres gwarancji 5 %, szczeg. opisano w rozdz. XII SIWZ.

3. Na podst. art. 24aa Pzp zamawiający (dalej Z.) może, najpierw dok. oceny ofert, a nast. zbadać, czy wykonawca (dalej W.), którego oferta została ocen. jako najkorzystn., nie podl. wykluczeniu oraz spełnia warunki udz. w postęp.

4. Dok. wymagane przez Z., które należy dołączyć do oferty:

1) formularz oferty;

2) JEDZ;

3) zobow. podm. trzeciego;

4) odpow. pełnomocn.;

5) ośw. wskaz. cześć zam., której wykon. W. powierzy podwyk. oraz firmy podwyk.

5. O udzielenie zam. może się ubiegać W., który nie podlega wyklucz. z postęp., w okoliczn., o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12)–23) Pzp, za wyjątkiem przyp., o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 4) Pzp tj. – w stosunku do którego otwarto likwid., w zatwierdz.przez sąd układzie w postęp. restrukt. jest przewidziane zaspok. wierzycieli przez likwid. jego majątku lub sąd zarządził likwid. jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzac. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem W., który po ogłoszeniu upadł. zawarł układ zatwierdz. prawom. post. sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspok. wierzycieli przez likwidację majątku upadł., chyba że sąd zarządził likwid. jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadł. (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), oraz – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w spr.zam. publ. lub umowę koncesji, zawartą z Z., o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozw. umowy lub zasądz. odszkod.

6. W celu potw. braku podstaw do wykluczenia W. z postęp., o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, W. w terminie 3 dni od dnia zamieszcz. przez Z. na stronie internet. inform., o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa ośw. (oraz ewent. dowody) o przynależności lub braku przynależn. do tej samej grupy kapitał. 7. Z., poza dok., o których mowa w Sekcji III.1.2 i III.1.3) ogł., wezwie W., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym term., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok. na potw., że:

1) W. nie podlega wykluczeniu z postęp. – należy złożyć dok. i ośw., o których mowa w rozdz. V pkt 5 ppkt 1 lit. a) – e) SIWZ (zgodnie z § 5 pkt 1 Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 r. w spr. rodz. dok., jakich może żądać Z. od W. w postęp. o udzielenie zam. – tj. informacji z KRK w zakr. określ. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp za wyjątkiem przyp., o którym mowa w art.133 ust. 4 Pzp; oraz pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9 i pkt 10 Rozp.);

2) oferowane dostawy odpow. określonym wymag. – należy złożyć ośw. potw., że oferowane zestawy nowych falown. układów napęd. spełniają wymag. określ. przez Z. (opis. w rozdz. XV SIWZ) – na zał. nr 2 do SIWZ.

8. Szczeg. wykaz dok., które należny złożyć w postęp. i zasady ich składania określono w rozdz. V SIWZ.

9. Jeżeli W. ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP składa dok. zgodnie z rozdz. VI SIWZ.

10. W. może w celu potwierdz. spełn warun. udz. w postęp., polegać na zdoln. techn. lub zawod. lub syt. fin. lub ekonom. innych podm., niezal. od charakteru prawn. łączących go z nim stosunków prawnych; w takim przyp musi udowodnić Z., że realizując zamówienie, będzie dysp. niezb. zasob. tych podm., w szczeg. przedstaw. zobow. tych podmiotów do oddania mu do dysp. niezb. zasobów na potrzeby realizacji zam.; Z. wymaga od W. przedstaw. w odniesieniu do tych podm.dok., o kórych mowa w rozdz. V pkt 5 ppkt 1) SIWZ.

11. Z. nie przewiduje: zaw. um. ram.; ustan. dynam. syst. zakup.; wyb. najkorzyst. oferty z zastos. aukcji elektron.; udziel. zam. na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp; zastos. wym., o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

12. Term.zw. ofertą 60 dni od upł. term. skł. ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu wnoszona w terminie określonym w art. 198b ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017