Dostawy - 102438-2017

18/03/2017    S55    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2017/S 055-102438

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Inowrocławska 11
Bydgoszcz
85-153
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szczechowska
Tel.: +48 523249496
E-mail: przetargi@mzk.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523249438
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mzk.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów – 2 Zadania.

Numer referencyjny: 188/2016
II.1.2)Główny kod CPV
34300000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zadanie 1 – Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes (Część I),

Zadanie 2 – Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes (Część II).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 677 164.71 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

85-153 Bydgoszcz

ul. Inowrocławska 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie posiadające wad ukrytych. Nie dopuszcza się części regenerowanych lub składanych z udziałem części regenerowanych.

Oferowane przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochrony środowiska wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.) muszą spełniać jeden z warunków określonych w § 10 w. w. rozporządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części identyfikowalnych, tzn. oznaczonych na częściach lub opakowaniach nr katalogowymi wskazanymi w ofercie oraz oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w powyżej. W przypadku braku możliwości takiego oznakowania Wykonawca zobowiązany jest przed pierwszą dostawą przedstawić formę identyfikacji dostarczanych części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – waga 90

Termin realizacji zamówień cząstkowych – waga 10.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

85-153 Bydgoszcz

ul. Inowrocławska 11.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać części zamienne nowe, dobrej jakości, nieuszkodzone, nie posiadające wad ukrytych. Nie dopuszcza się części regenerowanych lub składanych z udziałem części regenerowanych.

Oferowane przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochrony środowiska wyszczególnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.) muszą spełniać jeden z warunków określonych w § 10 w. w. rozporządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części identyfikowalnych, tzn. oznaczonych na częściach lub opakowaniach nr katalogowymi wskazanymi w ofercie oraz oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa powyżej. W przypadku braku możliwości takiego oznakowania Wykonawca zobowiązany jest przed pierwszą dostawą przedstawić formę identyfikacji dostarczanych części.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty – waga 90

Termin realizacji zamówień cząstkowych – waga 10.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 001-000883
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 079/EZ/2017
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes (Część I) – Zadanie 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Tarapata Jan Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Części Zamiennych
Tuszów Narodowy 3
39-332
Polska
Kod NUTS: PL32
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 363 092.88 PLN
Najtańsza oferta: 356 266.79 PLN / Najdroższa oferta: 407 142.78 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 080/EZ/2017
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawy fabrycznie nowych części do autobusów marki Mercedes (Część II)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Tarapata Jan Zakład Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Części Zamiennych
Tuszów Narodowy 3
39-332
Polska
Kod NUTS: PL32
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 332 096.70 PLN
Najtańsza oferta: 320 897.92 PLN / Najdroższa oferta: 382 803.52 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017