Dostawy - 102442-2017

18/03/2017    S55    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Szyby

2017/S 055-102442

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 026-046175)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu
ul. Bolesława Prusa 75-79
Wrocław
50-316
Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Frączek
Tel.: +48 713250818
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Faks: +48 713250805
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa części zamiennych mechanicznych katalogowych oraz szyb do tramwajów 105N i Skoda.

Numer referencyjny: PN/1/2017
II.1.2)Główny kod CPV
45221230
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych mechanicznych katalogowych oraz szyb do tramwajów 105N i Skoda, w podziale na 4 zadania:

— zadanie 1 – dostawa szyb i okien tramwajowych,

— zadanie 2 – dostawa sprężyn do tramwajów Skoda 16T i 19T oraz 105N

— zadanie 3 – dostawa klocków hamulcowych do tramwajów Skoda,

— zadanie 4 – dostawa części zamiennych do mechanizmu hamulca szczękowego do tramwajów 105N.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 026-046175

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/03/2017
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: