Dostawy - 102692-2017

18/03/2017    S55    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji 

Polska-Warszawa: Ciężarówki z platformami płaskimi

2017/S 055-102692

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2009/81/WE(Obrona)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Inspektorat Uzbrojenia
ul. Królewska 1/7
Osoba do kontaktów: Cezary Kmita
00-909 (dla przesyłek kurierskich: 00-065 Warszawa) Warszawa
Polska
Tel.: +48 261879385
E-mail: iu.stlad@mon.gov.pl
Faks: +48 261873444

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.iu.wp.mil.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
1.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442.32 w latach 2017 – 2019 w ilości 500 szt. W tym: 97 szt. ilość gwarantowana, 403 szt. – w ramach „prawa opcji”, wraz z pakietem logistycznym i pakietem szkoleniowym.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34134100 - FB01

II.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 28 dyrektywy 2009/81/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn: technicznych
Przedmiotem zamówienia są samochody średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442.32, które ze względu na właściwości techniczno-konstrukcyjne, sposób zaprojektowania i wykonania, a także zastosowane adaptacje kwalifikują się jako uzbrojenie zdefiniowane w pkt. ML 6 „Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej” (przyjętego przez Radę w dniu 14 marca 2016 r. – 2016/C 122/01) i w pełni wpisują się w definicję „sprzętu wojskowego”, w rozumieniu dyrektywy 2009/81/WE oraz ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Pozyskanie samochodów średniej ładowności wysokiej mobilności marki JELCZ 442.32 pozwoli na kontynuowanie dostaw dla Sił Zbrojnych RP pojazdów, które zapewnią realizację procesu unifikacji w tej grupie eksploatacyjnej. Zakup ten spowoduje uzupełnienie parku samochodowego pojazdami posiadającymi jednakową konstrukcję, charakterystyki techniczne i technologię naprawy, jak pojazdy aktualnie eksploatowane, co skutkować będzie kompatybilnością w trakcie ich użytkowania, obsługiwania, naprawy oraz zaopatrzenia w części zamienne i zestawy naprawcze. Dotychczas, do Sił Zbrojnych RP, pozyskano 476 pojazdów tego typu w wersji skrzyniowej, z ławkami i opończą oraz dodatkowo 117 podwozi wykorzystanych do zabudowy specjalistycznego sprzętu łączności i opbmr. Ponadto pozyskano pakiet logistyczny składający się z zestawów części zamiennych i urządzeń diagnostyczny oraz pakiet szkoleniowy obejmujący pomoce dydaktyczne oraz szkolenie personelu logistycznego. Pozyskanie pojazdów innej marki, ze względu na ich niekompatybilność, spowoduje konieczność: tworzenia nowego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zgromadzenia technicznych środków materiałowych (tśm) na potrzeby użytku bieżącego, jak również zapasu wojennego, konieczność zakupu urządzeń diagnostycznych oraz warsztatowych, przeszkolenia instruktorów i mechaników, a także zakupu nowego wyposażenia bazy dydaktyczno-szkoleniowej, co w efekcie przełoży się bezpośrednio na duże trudności natury technicznej oraz logistycznej w użytkowaniu i utrzymaniu przedmiotowego sprzętu. Na podkreślenie również zasługuje fakt, że pojazdy typoszeregu JELCZ są eksploatowane przez Siły Zbrojne RP w wielu wersjach i odmianach, co powoduje, że jest to sprzęt w wysokim stopniu zunifikowany. Ponadto w jednostkach wojskowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych rozpoczęto proces tworzenia do tych pojazdów, zapasu części zamiennych luzem. W trakcie eksploatacji poza granicami kraju, pojazdy te dowiodły, że są pojazdami o wysokiej niezawodności, szczególnie w ciężkich warunkach terenowych i klimatycznych (m.in. Irak, Afganistan, Kosowo i Czad). W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, iż czas trwania zamówienia dodatkowego będzie obejmował okres 3 lat (tj. nie przekracza 5 lat), zasadnym jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 131 h ust. 6 pkt 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i udzielenie zamówienia dotychczasowemu dostawcy przedmiotowych samochodów, tj. firmie Jelcz Sp. z o. o. z siedzibą w m. Jelcz-Laskowice.
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający
IU/42/X-75/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Jelcz Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 3
55-201 Jelcz-Laskowice
Polska
E-mail: sekretariat@jelcz.com.pl
Tel.: +48 713815135
Adres internetowy: http://www.jelcz.com.pl/
Faks: +48 713188884

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań Zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołanie@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224567800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.3.2017