Leveringen - 107233-2014

29/03/2014    S63    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Raalte: Schoolboeken

2014/S 063-107233

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Samenwerking Almere College, Zuyderzee College en Bonifatius Mavo
361814639
p/a IXion advies en aanbesteden, Postbus 268
Ter attentie van: José Haenen
8100 AG Raalte
Nederland
Telefoon: +31 572362352
E-mail: jhaenen@ixionadvies.nl

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=32450

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Aanbesteding leermiddelen VO Samenwerkingsstichting Scholengroep VO NO-polder en Lemsterland en Regionaal OVO Kampen-Dronten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Emmeloord, Kampen, Dronten.

NUTS-code NL2

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De overeenkomsten die de Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland en Regionaal Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen – Dronten hebben met de leverancier van leermiddelen voor het Voortgezet Onderwijs loopt af op 1.4.2014.
De opdracht van onderhavige aanbesteding betreft een intern leermiddelenfonds: het kopen van de leermiddelen van de opdrachtnemer. Deze leermiddelen worden door de opdrachtnemer op de aangegeven locatie geleverd en vervolgens door de scholen zelf gedistribueerd naar en van de leerlingen.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

22111000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Kwaliteit: zie offerteaanvraag, pagina 34. Weging 50
2. Prijs: zie offerteaanvraag, pagina 41. Weging 50
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2013/S 247-430438 van 20.12.2013

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Titel: Aanbesteding leermiddelen VO Samenwerkingsstichting Scholengroep VO NO-polder en Lemsterland en Regionaal OVO Kampen-Dronten
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
6.3.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Van Dijk Educatie
Postbus 23
8260 AA Kampen
Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
25.3.2014