Доставки - 109523-2017

24/03/2017    S59    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Трън: Газьол

2017/S 059-109523

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Трън
000386790
пл. „Владо Тричков“ № 1
Трън
2460
България
Лице за контакт: инж. Евгения Такова
Телефон: +359 77319616
Електронна поща: obshtina_tran@mail.bg
Факс: +359 77787315
код NUTS: BG414

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://tran.bg/

Адрес на профила на купувача: http://tran.bg/op.php?place=202

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Борсова сделка с продавач на горива за отопление за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън.

II.1.2)Основен CPV код
09134000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка 1 конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Прогнозното количество гориво за отопление в 65 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество, Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия. Изпълнението на доставките са до обекти както следв.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 95 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09134000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414
Основно място на изпълнение:

Франко сградите на СОУ „Гео Милев“, гр. Трън, ул. „Петко Д. Петков“ № 5 и ОДЗ „Ален мак“, гр. Трън, ул. „Христо Ботев“ № 9.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на гориво за отопление, с включени всички разходи по доставката, за обезпечаване на нуждите на бюджетните структури на Община Трън. Доставките ще се осъществяват периодично по писмена заявка на възложителя, в която е посочено необходимото за конкретния случай количество, направена чрез определения координатор. Количествата, заявени по всяка 1 конкретна писмена заявка от възложителя към изпълнителя, не могат да бъдат по-големи от 5 000 (пет хиляди) литра. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2017 год., считано от датата на подписването му от страните или до достигане на максимално допустимото прогнозно количество гориво за отопление. Прогнозното количество гориво за отопление в 65 000 литра +/- 10 %. Възложителят има право да прави заявки за доставка на гориво, като не е задължен да усвои пълния обем прогнозното количество, Необходимото количество гориво за отопление зависи от климатичните условия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Стоките, предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списък по чл. 79, ал. 1, точка 7 и чл. 191, ал. 1, точка 6 от ЗОП. Съгласно текста на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, когато предмет на поръчката е стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет и по предложение на министъра на финансите, Договорът се сключва по правилата на съответната борса.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 98
Наименование:

Борсов договор

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/02/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Петрол Драгичево“ ЕООД
113507403
ул. „Кралевски път“ № 1
Перник
2300
България
Телефон: +359 76670453
Електронна поща: nap@petrold.com
Факс: +359 76670453
код NUTS: BG414
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 95 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 95 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/03/2017