Dodávky - 114752-2014

04/04/2014    S67    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Chirurgické implantáty

2014/S 067-114752

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Kontaktné miesto (miesta): Oddelenie pre verejné obstarávanie, prízemie, číslo miestnosti 01423107
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
833 48 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Intrakoronárne stenty.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33184100

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 6 214 596 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
152/201/VO/La
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 235-386779 z 6.12.2012

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 221-384540 z 14.11.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 02, kúpna zmluva č. 57/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
24.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unomed spol. s r. o. Unomed GmbH. – v jazyku nemeckom UNOMED Ltd. – v jazyku anglickom
00612791
Zlatovská
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unomed.sk
Telefón: +421 326520721

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 180 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 17 818 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 03
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
10.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Pharma Group, a.s.
31320911
SNP
908 73 Veľké Leváre
Slovensko
E-mail: pharma@pharmagroup.sk; recepcia@pharmagroup.sk
Telefón: +421 252496741 / 52493757

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 179 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 400 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 04, kúpna zmluva č. 59/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
7.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r. o.
17312001
Levočská
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: obchod@meditrade.sk
Telefón: +421 44453412

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 512 400 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 563 640 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 05, kúpna zmluva č. 60/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
7.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: machovicova@timed.sk
Telefón: +421 48209510 / 48209511 / 48209515

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 460 320 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 460 320 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 06
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

A care, s.r.o.
35724609
Sládkovičova
921 01 Piešťany
Slovensko
E-mail: acare@acare.sk
Telefón: +421 327773070

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 288 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 288 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 07, kúpna zmluva č. 62/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Tatra – Alpine, a.s.
00680885
Trnavská cesta
821 02 Bratislava
Slovensko
E-mail: zdravotnictvo@tatraalpine.sk
Telefón: +421 907848120

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 152 100 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 152 100 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 08, kúpna zmluva č. 63/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
24.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unomed, spol. s r. o. Unomed GmbH. – v jazyku nemeckom Unomed Ltd. – v jazyku anglickom
00612791
Zlatovská
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: pulpanova@unomed.sk
Telefón: +421 3265025

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 180 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 169 818 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 8 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 09, kúpna zmluva č. 64/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
4.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Innova Medical, s.r.o.
28360931
Pražská 499
273 61 Velká Dobrá
Česká republika
E-mail: esindelarova@innovamed.eu
Telefón: +420 777871713

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 540 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 750 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 9 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 10, kúpna zmluva č. 65/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
26.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biotronik Slovensko, s.r.o.
35761059
Pri Suchom Mlyne
811 04 Bratislava
Slovensko
E-mail: zavadska@biotronik.sk
Telefón: +421 254793230

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 154 800 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 154 800 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 10 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 11, kúpna zmluva č. 66/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
7.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Biomedica Slovakia, s.r.o.
35849258
Drobného
841 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: crm@bmgrp.sk
Telefón: +421 264530174

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 311 600 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 311 600 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 11 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 12, kúpna zmluva č. 67/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
5.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

ELU Medical, s.r.o.
36741469
Čajakova
831 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: nemcova@elumedical.sl
Telefón: +421 252923023

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 77 500 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 77 500 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 12 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 13, kúpna zmluva č. 68/2014
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
7.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r. o.
17312001
Levočská
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: obchod@meditrade.sk
Telefón: +421 44453412

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 1 400 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 1 400 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 13 - Názov: Intrakoronárne stenty – časť 14
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
18.3.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

B. Braun Medical, s.r.o.
31350780
Hlučínska
831 03 Bratislava
Slovensko
E-mail: marcela.palencarova@bbraun.com
Telefón: +421 71091111

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 255 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 315 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 24
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
1) Na časť 01 nebola uzatvorená zmluva. Verejnému obstarávateľovi nebola predložená ani jedna ponuka.
2) Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky:
— h.Doc. MUDr. Viliam Fridrich, PhD. MUDr. Stanislav Mizera, MUDr. Martin Gočár, Jana Bugáňová, RNDr. Katarína Machajová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Slovensko
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 23231829
Internetová adresa: http://www.nusch.sk

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31.3.2014