Usługi - 1337-2017

03/01/2017    S1    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Usługi telekomunikacyjne

2017/S 001-001337

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A.
ul. Grunwaldzka 18
80-236 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 583498777
E-mail: p.jagielski@radiogdansk.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.radiogdansk.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: radiofonia publiczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa emisji programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze województwa pomorskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL63.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usługi emisji UKF FM programu radiowego Radia Gdańsk S.A. (całodobowo, wszystkie dni w roku) w okresie od 1.9.2016 do 31.8.2018 r. z 5 stacji nadawczych na obszarze województwa pomorskiego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64200000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 663 198,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. 1.cena. Waga 90
2. 2.niezawodność świadczenia usługi. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
1/VI/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 128-230608 z dnia 6.7.2016

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 191-344425 z dnia 29.9.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1/VI/2016 Część nr: 4 - Nazwa: Stacja Nadawcza Słupsk
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.10.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołowska 22
02-675 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 424 171,20 PLN
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2016