Usługi - 1340-2017

03/01/2017    S1    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Usługi transmisji sygnału radiowego

2017/S 001-001340

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
ul. Obrońców Pokoju 2
Punkt kontaktowy: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, Sekretariat
Osoba do kontaktów: Roman Myszak
20-030 Lublin
Polska
Tel.: +48 815364277
E-mail: roman.myszak@radio-lublin.pl
Faks: +48 815328728

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.radio.lublin.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Nadawca publiczny
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług dosyłu do obiektów i emisji z obiektów nadawczych sygnałów programu Radia Lublin S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 5: Usługi telekomunikacyjne

Kod NUTS PL31

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług rozpowszechniania programu Radia
Lublin S.A. w zakresie UKF-FM z ośrodków nadawczych i z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku
nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

64228200

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 956 988,88 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Obszar pokrycia sygnałem mierzony wielkością objętej populacji. Waga 30
3. Deklarowany czas usunięcia przerwy w emisji sygnałów. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
PZZ.25.3.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 209-379729 z dnia 28.10.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PZZ.25.3.2016/1 Część nr: 1 - Nazwa: Usługa dosyłu i emisji programu na częstotliwości 103,1 MHz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@emite.pl
Tel.: +48 225783302
Adres internetowy: www.emitel.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 899 189,28 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 487 020,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: PZZ.25.3.2016/2 Część nr: 2 - Nazwa: Usługa dosyłu i emisji programu na częstotliwości 102,2 MHz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@emitel.pl
Tel.: +48 225783302
Adres internetowy: www.emitel.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 141 312,64 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 356 562,08 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: PZZ.25.3.2016/3 Część nr: 3 - Nazwa: Usługa dosyłu i emisji programu na częstotliwości 103,2 MHz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@emitel.pl
Tel.: +48 225763302
Adres internetowy: www.emitel.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 931 099,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 505 205,28 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: PZZ.25.4.2016/4 Część nr: 4 - Nazwa: Usługa dosyłu i emisji programu na częstotliwości 89,9 MHz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@emitel.pl
Tel.: +48 225783302
Adres internetowy: www.emitel.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 222 167,52 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 185 976 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: PZZ.25.3.2016/5 Część nr: 5 - Nazwa: Usługa dosyłu i emisji programu na częstotliwości 93,1 MHz
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.12.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

EmiTel Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska
E-mail: sekretariat@emitel.pl
Tel.: +48 225783302
Adres internetowy: www.emitel.pl

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 494 495,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 422 224,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) Dla przedmiotowego postępowania odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w
terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
PL Formularz standardowy 02 – Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 23
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 26 ust. 4) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli koniec terminu, o którym mowa w pkt. 26 ust. 5), 6) i 7) SIWZ przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią prze upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
10) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
11) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu co do uwzględnienia
przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie Zamawiającego.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.12.2016