Usługi - 134902-2013

24/04/2013    S80    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Mikołajki: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2013/S 080-134902

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 7
Osoba do kontaktów: Alicja Lepczyńska
11-730 Mikołajki
Polska
Tel.: +48 874219050
E-mail: alicja.lepczynska@mikolajki.pl
Faks: +48 874219099

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.mikolajki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Mikołajki z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Mikołajki.

Kod NUTS PL622

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych (w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do siwz) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mikołajki, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr XVIII/333/12 z dnia 19.6.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016 oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołajki.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90000000, 90500000, 90513100, 90512000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych (w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mikołajki, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego nr XVIII/333/12 z dnia 19.6.2012 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011–2016 oraz zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołajki.
W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:
— odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z obszaru gminy Mikołajki,
— transport odpadów komunalnych,
— zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami WPGO dla województwa Warmińsko-Mazurskiego,
— dostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów,
— organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2013. Zakończenie 30.6.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Rozliczanie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: — oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
— wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mikołajki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
— aktualne zezwolenie Starosty Mrągowskiego na transport odpadów komunalnych,
— nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska numer rejestrowy umożliwiającego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnieniem wymagania będzie odebranie odpadów komunalnych zmieszanych od mieszkańców nieruchomości w ilości co najmniej 1000 Mg/rok. Doświadczenie powinno być potwierdzone dowodami, z których wynika odpowiednio, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością i rzetelnością.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże że, posiada
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 PLN,
— informację banku lub spółdzielczej kasy rozliczeniowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
— wykaz pojazdów, którymi Wykonawca będzie się posługiwał podczas realizacji zamówienia,
— oświadczenie o prawie do dysponowania i tytule prawnym do niruchomości przeznaczonej na bazę transportowo-magazynową
— oświadczenie o prawie do dysponowania i tytule prawnym do nieruchomości przeznaczonej na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SIZP.271.09.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2013 - 10:30

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2014
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (w celu wykazania spełnienia warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp). W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnych zobowiązań tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia składają dokumenty wymienione w pkt 2.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego:
— w pkt 2 b), 2 c), 2d), 2f) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— w pkt 2e), 2g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 okt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Uwaga: dokumenty załączone do oferty muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. Nr 0 z 2013 r. poz. 231)
4. Inne dokumenty:
— wypełniony formularz ofertowy,
— dokument potwierdzający wniesienie wadium,
— w przypadku, gdy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez podwykonawców, Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę tej części.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony
prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest On zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 pkt od 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Środkami ochrony prawnej są w niniejszym postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być
wnoszone zgodnie z postanowieniami ustawy.
5. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
zamawiającego.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 5, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie :
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi
jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. Kopię wniesionego odwołania Zamawiający nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przekaże
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.
15. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku odwołania stają się Wykonawcy, którzy mają
interes prawny w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do
postępowania.
16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. –
Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym).
17. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.
18. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
20. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
22. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do
sądu.
23. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
24. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. Zmianami)
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.4.2013