Tjänster - 13884-2018

12/01/2018    S8    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Orléans: Kollektivtrafik på väg

2018/S 008-013884

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Région Centre Val de Loire
23450002300028
Direction des achats et des Services juridiques, CS 94117, 9 rue Saint Pierre Lentin
Orléans
45041
Frankrike
Telefon: +33 238703030
E-post: dasj-marchespublics@regioncentre.fr
Nuts-kod: FRB

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regioncentre-valdeloire.fr

Upphandlarprofil: http://achats.regioncentre-valdeloire.fr

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://achats.regioncentre-valdeloire.fr
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://achats.regioncentre-valdeloire.fr
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Exploitation et gestion du réseau de transport interurbain de voyageurs — Rémi 36

Referensnummer: 18pp01s
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Le présent marché est passé selon un appel d'offres ouvert conformément à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 25, 66 et 67 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Conformément aux articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Le marché est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire. À titre indicatif, le montant estimatif des dépenses sur la durée totale du marché (4 ans) est de 12 500 000 EUR HT soit 13 750 000 EUR TTC.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60100000
60140000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRB
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Le présent marché est passé selon un appel d'offres ouvert conformément à l'article 42 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et des articles 25, 66 et 67 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Conformément aux articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le marché est passé sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Le marché est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire. À titre indicatif, le montant estimatif des dépenses sur la durée totale du marché (4 ans) est de 12 500 000 EUR HT soit 13 750 000 EUR TTC.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Les candidats transmettront une copie de l'inscription au registre des entreprises de transport par route conformément aux articles R. 3113-1 et suivants du code des transports.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/02/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/02/2018
Lokal tid: 14:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://achats.regioncentre-valdeloire.fr — Dans le cadre du présent marché, les candidats sont informés que sont susceptibles de s'appliquer les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrike
Telefon: +33 238775900
E-post: greffe.ta-orleans@juradm.fr
Fax: +33 238538516
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Comité consultatif interrégional de règlement amiables des litiges
Direccte — immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso
Nantes
44042
Frankrike
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2018