Diensten - 144130-2017

14/04/2017    S74    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Noorwegen-Stavanger: Hydrografisch onderzoek

2017/S 074-144130

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oljedirektoratet
870917732
Postboks 600
Stavanger
4003
Noorwegen
Contactpersoon: Eirik Johnsen
E-mail: eirik.johnsen@npd.no
NUTS-code: NO043

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://permalink.mercell.com/64610168.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.npd.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework agreement for fiscal measurements.

Referentienummer: 2017/46
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71353100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

OD needs consultancy services within fiscal measurements and would like, therefore, to enter into a framework agreement with 1 tenderer. The framework agreement will be valid for 3 years, with an option for OD to extend the contract for 1 year. There can be both national and international assignments for OD. The assignments will, amongst other things, consist of measuring inspection activities, practical and theoretical studies/reviews, development of rules, courses and company visits.

The framework agreement has an estimated value of 8 000 000 NOK excluding VAT, the international assignments are expected to make up the majority of this. The estimated value is non-binding on OD and carries no rights for the tenderer.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73200000
76000000
76521000
79311400
79311410
79412000
79415000
79419000
79421200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO043
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stavanger.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

See annex 1 — Requirement Specifications and the detailed description of the assignment for further information on the procurement's extent and content.

The contract is subject to financial resources being granted from the national budget for each year of the contract. The annual value otherwise depends on OD's and the Ministry of Petroleum and Energy's priorities.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: The quality of the proposed consultants / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Assignment comprehension and suggested solution / Weging: 20
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 018-030934
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Framework agreement for fiscal measurements

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Christian Michelsen Research AS
Postboks 6031 Postterminalen
Bergen
5892
Noorwegen
Telefoon: +47 55574040
NUTS-code: NO043
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 NOK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Oslo
5805
Noorwegen
Telefoon: +47 55597500
E-mail: postmottak@kofa.no
Fax: +47 55597599

Internetadres: http://www.kofa.no/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
Noorwegen
Telefoon: +47 55597500
E-mail: post@kofa.no
Fax: +47 55597599

Internetadres: http://www.kofa.no/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2017