Dienstleistungen - 145113-2017

15/04/2017    S75    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Gniezno: Recycling von Siedlungsabfällen

2017/S 075-145113

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Urbis Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
Polen
Kontaktstelle(n): Elżbieta Sybilska
Telefon: +48 614245818
E-Mail: techniczny@urbis.gniezno.pl
NUTS-Code: PL418

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.urbis.gniezno.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.urbis.gniezno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.urbis.gniezno.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka z o.o.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi komunalne, zarządzanie nieruchomościami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne ) w ilości 6 500 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości 12 000 Mg - inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty ) z mechanicznej odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP - URB - 8 - 2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90514000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 ze zm.).

Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie do 6500 Mg.

Do produkcji komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury. Odpad o kodzie 19 12 10 pozbawiony jest metali.

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do od.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodaro

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL4
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Urbis Spółka z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A, 62-200 Gniezno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21 ze zm.).

Szacunkowa ilość komponentu która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie do 6 500 Mg.

Do produkcji komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury. Odpad o kodzie 19 12 10 pozbawiony jest metali.

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej, wiązanej drutem stalowym. Wymiary sprasowanych beli wynoszą około 80x120x145 cm a średnia waga jednej beli wynosi około 550 kg.

Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7-16, w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów.

Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu o kodzie 19 12 10, dla odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Odebrane odpady nie będą polegały zwrotowi.

Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbk

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418
Hauptort der Ausführung:

Urbis Spółka z o.o., Zakład Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A, 62-200 Gniezno.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21 ze zm.).

Szacunkowa ilość komponentu dla poszczególnych części zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 12 000 Mg

Do produkcji komponentu na paliwo alternatywne wykorzystywane są niesegregowane odpady komunalne (kod 20 03 01), oraz odpady opakowaniowe (z grupy 15). W skład odpadu wchodzą przede wszystkim odpady z tworzyw sztucznych oraz z papieru i tektury. Odpad o kodzie 19 12 12 może zawierać drobne metale.

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem – bez uprzedniego zbelowania. Średnia waga 1 m3 odpadów o kodzie 19 12 12 objętych zamówieniem wynosi około 0,15 -0,22 Mg. Jest to wartość orientacyjna służąca Wykonawcy w celu skalkulowania kosztów.

Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie sukcesywnie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-16:00, w ilości określonej w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do Wykonawcy. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Załadunek komponentu będzie się odbywał sprzętem Zamawiającego, z przygotowanej w tym celu rampy. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego.

Zamawiający będzie wystawiał zbiorcze karty przekazania odpadu o kodzie odpadu 19 12 12, odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie. Zbiorcze karty przekazania odpadu wystawiane będą w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Odebrane odpady nie będą polegały zwrotowi.

Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają:

a) Aktualne zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 12 10 i 19 12 12.

b) Aktualną decyzję na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 i 19 12 10 w procesie odzysku R-12 zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, 6pz. 21 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2017
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2017
Ortszeit: 12:15
Ort:

Urbis Spółka z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, salka konferencyjna przy sekretariacie (pokój nr 5).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
00-676
Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2017