Dienstleistungen - 145261-2017

15/04/2017    S75    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Biała: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 075-145261

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Biała
Biała Druga 4B
Biała
98-350
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pluskota
Telefon: +48 438419090
E-Mail: a.pluskota@gminabiala.pl
Fax: +48 438419018
NUTS-Code: PL11

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gminabiala.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.biala.finn.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Gmina Biała
Biała Druga 4B
Biała
98-350
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Pluskota
Telefon: +48 438419090
E-Mail: a.pluskota@gminabiala.pl
Fax: +48 438419090
NUTS-Code: PL11

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.biala.finn.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała.

Referenznummer der Bekanntmachung: GO.271.2.1.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000
90513100
90533000
90514000
90511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL116
Hauptort der Ausführung:

Gmina Biała.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Biała. Zakres zamówienia dotyczy posesji zamieszkałych. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności faktury / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 26/06/2017
Ende: 31/05/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. posiadają:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

b) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987),

c) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem,

d) zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które wykonawca składa wraz z ofertą: Jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu, załączenia do oferty dokumentu – JEDZ potwierdzającego, że nie podlegają oni wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.Inne dokumenty: a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) należy złożyć jeden dokument; b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone liderowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna); c) dowód wniesienia wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 24.05.2017 r. do godz. 12.00 w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że

a)wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 900 Mg/rok,

b)dysponuje:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,

— bazą magazynowo–transportową usytuowaną na terenie Gminy Biała lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

Baza magazynowa–transportowa musi być:

— usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny,

— wyposażana w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażona w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażana w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażona w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych

— wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób

Na terenie bazy znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na wyznaczony dzień składania żądanych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania po dokonanej ocenie ofert, przed formalnym poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,tj:

a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

b) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez właściwy organ na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z 14 grudnia;

c) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

d) zezwolenia na zbieranie odpadów, o których mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987) w zakresie objętym przedmiotem zamów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji dalszy ciąg w Sekcji III.1.3) :„Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w Sekcji III.1.3):

e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,

f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, w przypadku spółki cywilnej także dla spółki;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, w przypadku spółki cywilnej także dla spółki;

h) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną – załącznik nr 5 do SIWZ;

j) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną – załącznik nr 6 do SIWZ;

k) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga: z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej Sekcji dalsze wymagane dokumenty wskazane są w Sekcji VI.3) w części „Informacje dodatkowe”.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/05/2017
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/07/2017
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/05/2017
Ortszeit: 12:15
Ort:

Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała, pokój nr 18 (sala konferencyjna).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

3.2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ciąg dalszy pkt III zawartego w Sekcji III.1.3)

l)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

ł) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.biala.finn.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.p

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w termi-nie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławcze-go przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 n poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/04/2017