Diensten - 147198-2017

19/04/2017    S76    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Leerdam: Software en informatiesystemen

2017/S 076-147198

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden i.o. — gemeente Leerdam
p/a Dokter Reilinghplein 1
Leerdam
4141 DA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL336

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.2)Gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden i.o. gemeente Leerdam — BZM oplossing (burgerzakenmodules).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-VIJ-CM-002.

De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zullen per 1.1.2018 ambtelijk gaan samenwerken en per 1.1.2019 definitief overgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor een efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering heeft het sterk de voorkeur dat deze processen ook met een gezamenlijke applicatie kunnen worden uitgevoerd.

Om deze reden zijn de gemeenten gestart met de selectie van nieuwe applicaties op een groot aantal taakvelden, zoals onder meer:

Midoffice/frontoffice:

Zaaksysteem met geïntegreerde functionaliteit voor frontoffice en recordmanagement functionaliteit.

Gegevensdistributie en –magazijnen, enterprise servicebus.

Website/content management systeem.

Basisregistraties:

BRP, BAG, WOZ, BGT.

Taakspecifieke applicaties.

Applicaties in het sociaal domein.

Financieel systeem.

Beheer openbare ruimte.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL336
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vianen, Leerdam en Zederik.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zullen per 1.1.2018 ambtelijk gaan samenwerken en per 1.1.2019 definitief overgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor een efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering heeft het sterk de voorkeur dat deze processen ook met een gezamenlijke applicatie kunnen worden uitgevoerd.

Om deze reden zijn de gemeenten gestart met de selectie van nieuwe applicaties op een groot aantal taakvelden, zoals onder meer:

Midoffice/frontoffice:

— zaaksysteem met geïntegreerde functionaliteit voor frontoffice en recordmanagement functionaliteit,

— gegevensdistributie en –magazijnen, enterprise servicebus,

— website/content management systeem.

Basisregistraties:

— BRP, BAG, WOZ, BGT.

Taakspecifieke applicaties:

— applicaties in het sociaal domein,

— financieel systeem,

— beheer openbare ruimte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal 5 keer 1 jaar, tot uiterlijk 31.12.2027 verlengd worden. Of er gebruikt gemaakt zal worden van de verlengingsoptie(s) zal per aangetekend schrijven minimaal 2 maanden voor het einde van de looptijd aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Vragen en/of nadere inlichtingen als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld tot woensdag, 26.4.2017 uiterlijk 11:00 uur.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor 1 of meer van de deelnemers/combinanten in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aan de aanbestedingsdatum dit artikel van toepassing is/was.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor 1 of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub b en j Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij kluis 1, eis 1.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van een BZM oplossing aan een gemeentelijke organisatie, waarbij sprake was van een bestuurlijke fusie, gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Ten behoeve van het bepaalde in paragraaf 3.2.1 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij kluis 1, eis 1.1.

De bewijsstukken in verband met het bepaalde in de paragrafen 3.2.1 en 3.2.1.1 voornoemd als bedoeld in de artikel 2.93 lid 1 sub b t/m k, 2.93 lid 2, 2.96 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn.

Competentie 1:

Aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van een BZM oplossing aan een gemeentelijke organisatie, waarbij sprake was van een bestuurlijke fusie, gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze opdracht is een verplichting inzake social return van toepassing. De opdrachtnemer aan wie de opdracht gegund wordt dient 5 % van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief btw) aan te wenden aan social return inspanningen. Nadere invulling van het onderwerp social return zal pas na gunning, en in overleg met de accountmanager van Werk en Inkomen Lekstroom (hierna: WIL) plaatsvinden. WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor o.a. de gemeente Vianen. Voor de invulling van social return heeft WIL gekozen voor de bouwblokken methode. Kenmerkend voor deze aanpak is de „bouwblokken”-structuur met een transparante waardebepaling. De activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer of bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarde is wel dat het een nieuwe, aanvullende activiteit betreft en dat deze activiteit alleen bij WIL wordt opgegeven. Bestaande of reeds eerder uitgevoerde activiteiten worden niet meegenomen.

Een nadere toelichting over de verdere invulling van social return is weergegeven in bijlage 9 bij het aanbestedingsdocument.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2017
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)
Postbus 50959
Rotterdam
3007 BX
Nederland
Telefoon: +31 102971234

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2017