Szolgáltatások - 149326-2017

20/04/2017    S77    - - Szolgáltatások - Tervpályázat - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 077-149326

Tervpályázati kiírás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
AK22545
Horvát utca 12–26.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Dió utca 3-5.
Budapest
1112
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujvári Éva
Telefon: +36 306873860
E-mail: eva.ujvari@ceh.hu
Fax: +36 18800189
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

A felhasználói oldal címe: http://www.kemenyferencprogram.org/atletikai_stadion

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Atlétikai Stadion.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány célja a hazai verseny-, utánpótlás- és szabadidősport számára magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása, az olimpiai felkészülés sportszakmai feltételeinek megfelelő biztosítása, továbbá egyes sportágak elterjedésének és hozzáférhetőségének javítása az állami tulajdonú sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósítása révén.

Ennek érdekében a Kormány meghozta az 1839/2016. (XII.23.) Korm. határozatot a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról, melyben a jelen pályázatokban érintett sportágak infrastrukturális adottságainak fejlesztéséhez teszi meg az első lépéseket.

A Korm. Határozatban foglalt feladatok végrehajtása érdekében a Budapest IX. kerület Kvassay zsilip melletti 38086/78. helyrajzi számú telken, a VITUKI volt telepén létesítendő Atlétikai stadion megvalósítására vonatkozóan nyílt tervpályázatot kell lefolytatni.

A tervpályázat célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása annak érdekében, hogy az Atlétikai stadion tervei magas építészeti minőségben, a jelen és távlati funkcionális igényeket messzemenőleg kiszolgáló módon, a rendelkezésre álló időbeli és pénzügyi lehetőségek között készüljenek el.

A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Kiíró tervezési megbízást kíván kötni az Atlétikai stadion megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.10)A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve: igen
nevezze meg az adott szakmát: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.7)A már kiválasztott résztvevők neve:
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészet és tömegformálás.

2. Funkcionalitás, technológia.

3. Telepítés.

4. Fenntarthatóság.

5. Megvalósíthatóság.

A pályaművek értékelésére vonatkozó részletes információkat a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2017
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek:
Magyar
IV.3)Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1)Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére: igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke:

A pályaművek díjazására és megvételére összesen bruttó 25 000 000 HUF áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege bruttó: 10 000 000 HUF.

A megvétel legkisebb összege bruttó: 1 000 000 HUF.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy 1 győztes pályázót hirdessen ki.

A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

IV.3.2)Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
IV.3.3)A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg: igen
IV.3.4)A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára: igen
IV.3.5)A bírálóbizottság tagjainak neve:
Elnök: dr. Szeneczey Balázs (Budapest Főváros Önkormányzata)
Társelnök: Tóth Csaba
Szűcs Balázs (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata)
Pásztor József (Magyar Építész Kamara)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművészek Szövetsége)
Skardelli György
Finta Sándor
Iványi Bálint

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a CÉH Zrt., 1112 Budapest, Dió utca 3-5. címre történő beérkezés időpontját kell tekinteni.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek. A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő É jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken,

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

— a tervpályázat titkosságát megőrzi.

4) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag magyar nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

5) A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

6) Helyszíni szemle időpontja: 2017.4.26., szerda 14:00. A szemlén az Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

7) A kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok: A tervpályázati kiírás dokumentációját letöltő Pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket 2.5.2017. 23:59 óráig a pályázat honlapjára tölthetik fel. A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság 9.5.2017-án 23:59 óráig megválaszolja, és

az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati honlapra feltölti. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik. A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a bírálati szempontok kivételével a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti, illetve az tervpályázat lefolytatásától visszaléphet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2017