Diensten - 150805-2017

21/04/2017    S78    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Leerdam: Financiële-informatiesystemen

2017/S 078-150805

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden i.o. — gemeente Leerdam
p/a Dokter Reilinghplein 1
Leerdam
4141 DA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL336

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vijfheerenlanden.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden i.o. gemeente Leerdam — Aanbesteding financieel systeem.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-VIJ-CM-001 De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zullen per 1.1.2018 ambtelijk gaan samenwerken en per 1.1.2019 definitief overgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor een goede ambtelijke samenwerking per 1.1.2018 is het noodzakelijk dat de financiën van de gemeente Vijfheerenlanden i. o. middels 1 gezamenlijk pakket wordt afgehandeld. De verwachting is dat in 2018 de financiën in 1 pakket maar met drie deelboekhoudingen worden uitgevoerd. Per 1.1.2019 dient een migratie plaats te vinden naar 1 totale boekhouding voor de gemeente Vijfheerenlanden. De opdrachtgever, Vijfheerenlanden i.o. — gemeente Leerdam, wenst een overeenkomst af te sluiten met een (1) professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De voorgenomen contractduur betreft een vaste periode van 3 jaar met daarna de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal met een jaar te verlengen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48440000
48219300
48442000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL336
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vianen, Leerdam en Zederik.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Vianen, Leerdam en Zederik zullen per 1.1.2018 ambtelijk gaan samenwerken en per 1.1.2019 definitief overgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor een goede ambtelijke samenwerking per 1.1.2018 is het noodzakelijk dat de financiën van de gemeente Vijfheerenlanden i.o. middels 1 gezamenlijk pakket wordt afgehandeld. De verwachting is dat in 2018 de financiën in 1 pakket maar met drie deelboekhoudingen worden uitgevoerd. Per 1.1.2019 dient een migratie plaats te vinden naar 1 totale boekhouding voor de gemeente Vijfheerenlanden. De inschrijver dient hier in haar inschrijving rekening mee te houden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever met maximaal twee (2) keer één (1) jaar, namelijk van 1.1.2021 t/m 31.12.2021 en 1.1.2022 t/m 31.12.2022 verlengd worden, waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt zonder dat opzegging vereist is.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke inschrijver op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor 1 of meer van de deelnemers/combinanten in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aan de aanbestedingsdatum dit artikel van toepassing is/was.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b en j.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de opdracht wordt uitgesloten, elke combinatie (een samenwerkingsverband van ondernemers) waarvan voor 1 of meer van de deelnemers/combinanten artikel 2.87 lid 1 sub b en j Aanbestedingswet 2012 van toepassing is.

Ten behoeve van het bepaalde in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage 4 aan dit aanbestedingsdocument gehechte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) nader in, ondertekent deze en voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid luiden als volgt:

Competentie 1:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het leveren van een financieel systeem aan een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Competentie 2:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het implementeren van een financieel systeem bij een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Competentie 3:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het onderhoud en support gedurende de gehele contractperiode van een financieel systeem bij een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum, naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever, werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/06/2017
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. Stellen van vragen ten behoeve van de nota van inlichtingenronde kan uiterlijk tot dinsdag 9.5.2017 11:00 uur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Rotterdam (Dordrecht)
Postbus 7003
Dordrecht
3300 GC
Nederland
Telefoon: +31 786391391

Internetadres:http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/04/2017