Pakalpojumi - 151093-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Līguma/koncesijas grozīšana tā/tās darbības laikā - Nav 

Čehijas Republika-Frýdlant nad Ostravicí: Pilsētplānošanas pakalpojumi

2017/S 078-151093

Paziņojums par izmaiņām

Izmaiņas līgumā/koncesijā tā/tās darbības laikā

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Město Frýdlant nad Ostravicí
00296651
Náměstí 3
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
Čehijas Republika
Kontaktpersona: Mgr. Ondřej Stonavský
Tālrunis: +420 558604167
E-pasts: ostonavsky@frydlantno.cz
NUTS kods: CZ080

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.frydlantno.cz/

Pircēja profila adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296651/

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71410000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ080
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Město Frýdlant nad Ostravicí.

II.2.4)Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī:

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zpracování nového územního plánu Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „územní plán“) pro celé jeho správní území, které zahrnuje katastrální území Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Lubno v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.

Územní plán Frýdlant nad Ostravicí je zpracováván na základě Zadání Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí schváleného zastupitelstvem města Frýdlant nad Ostravicí na veřejném zasedání dne 20.9.2012 usnesením č. 12/5.1.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary), např.:

CPV 71410000-5 Územní plánování,

CPV 71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby.

Územní plán bude zpracován v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán je nutno posoudit podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projektant zpracuje vyhodnocení vlivů na ŽP na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví.

II.2.7)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 17/10/2013
Beigu datums: 12/05/2017
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Dotace z výzvy č. 2 IROP – Územní plány. Žádost o dotaci podána.

V iedaļa: Līguma/koncesijas piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Zprcování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí

V.2)Līguma/koncesijas piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas/koncesijas piešķiršanas lēmuma datums:
17/10/2013
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Līgums/koncesija ir piešķirts(-a) ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Archteam Územní plánování s.r.o.
27755860
Dominikánská 342/19
Brno
602 00
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 725841242
E-pasts: archteam@archteam.cz
NUTS kods: CZ064

Interneta adrese: http://www.archteam.cz

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (līguma noslēgšanas brīdī;bez PVN)
Iepirkuma kopējā vērtība: 876 000.00 CZK

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: http://www.compet.cz

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: http://www.compet.cz

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017

VII iedaļa: Izmaiņas līgumā/koncesijā

VII.1)Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām
VII.1.1)Galvenās CPV kods
71410000
VII.1.2)Papildu CPV kods(-i)
VII.1.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ080
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Město Frýdlant nad Ostravicí.

VII.1.4)Iepirkuma apraksts:

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zpracování nového územního plánu Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „územní plán“) pro celé jeho správní území, které zahrnuje katastrální území Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a Lubno v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.

Územní plán Frýdlant nad Ostravicí je zpracováván na základě Zadání Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí schváleného zastupitelstvem města Frýdlant nad Ostravicí na veřejném zasedání dne 20.9.2012 usnesením č. 12/5.1.

Předmět veřejné zakázky dle klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary), např.:

CPV 71410000-5 Územní plánování,

CPV 71240000-2 Architektonické, technické a plánovací služby.

Územní plán bude zpracován v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územní plán je nutno posoudit podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projektant zpracuje vyhodnocení vlivů na ŽP na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyhodnocení musí komplexně pro řešené i širší dotčené území postihnout vlivy územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví.

VII.1.5)Līguma, pamatnolīguma, dinamiskās iepirkumu sistēmas vai koncesijas darbības laiks
Sākuma datums: 17/10/2013
Beigu datums: 12/05/2017
VII.1.6)Informācija par līguma/daļas/koncesijas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas/koncesijas kopējā vērtība: 876 000.00 CZK
VII.1.7)Darbuzņēmēja/koncesionāra nosaukums un adrese
Archteam Územní plánování s.r.o.
27755860
Dominikánská 342/19
Brno
602 00
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 725841242
E-pasts: archteam@archteam.cz
NUTS kods: CZ064

Interneta adrese: http://www.archteam.cz

Darbuzņēmējs/koncesionārs ir MVU: jā
VII.2)Informācija par izmaiņām
VII.2.1)Izmaiņu apraksts
Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

Změna smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) ze dne 17.10.2013 formou dodatku č. 1, a to vzhledem k potřebě další fáze územního plánu.

Doplnění čl. III. odst. 10 SoD o samostatnou fázi díla:

d) Vypracování Úpravy územního plánu pro opakované veřejné projednání.

Zhotovitel v rámci této fáze díla zapracuje požadavky dotčených orgánů a odsouhlasené námitky, a to na základě pokynů pořizovatele k Úpravě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání ze dne 18.1.2017 a následně pořizovatelem předaných podkladů.

Úpravy se budou týkat všech výkresů grafické části i textové části.

Čl. IV. SoD doplněn: doba zpracování dle výše uvedeného sjednána na 6 týdnů ode dne uzavření dodatku.

Čl. V. SoD doplněn: cena za výše uvedené 202 000 CZK bez DPH

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 17.10.2013 beze změny.

VII.2.2)Izmaiņu iemesli
Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīga līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs nevarēja paredzēt (Direktīvas 2014/23/ES 43. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/24/ES 72. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Direktīvas 2014/25/ES 89. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

Změna smlouvy o dílo je výsledkem veřejného projednání návrhů a její potřeba vznikla ze stanovisek dotčených orgánů a způsobu řešení uplatněných námitek.

VII.2.3)Cenas pieaugums
Atjauninātā kopējā līguma vērtība pirms izmaiņām (ņemot vēra iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus, un Direktīvas 2014/23/ES gadījumā – vidējo inflācijas līmeni attiecīgajā dalībvalstī)
Vērtība bez PVN: 674 000.00 CZK
Līguma kopējā vērtība pēc izmaiņām
Vērtība bez PVN: 876 000.00 CZK