Būvdarbi - 151122-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Latvija-Liepāja: Celtniecības darbi

2017/S 078-151122

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
90000329402
Fēniksa iela 4
Liepāja
3401
Latvija
Kontaktpersona: Kristīne Alpēna
Tālrunis: +371 26106614
E-pasts: kristine.alpena@lsez.lv
NUTS kods: LV00

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.liepaja-sez.lv/

Pircēja profila adrese: http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.liepaja-sez.lv/lv/parvalde/iepirkumi
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā.

Atsauces numurs: LSEZ 2016/17/EJZF/K-1
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā. 12. Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā” (projekta iesniegums Nr. 16-00-F01123-000011) ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 700 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 15/06/2017
Beigu datums: 15/11/2017
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējuma Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pašākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas”.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Nolikuma 30. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Nolikuma 31. Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Nolikuma 33. punkts Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildē. Nolikuma 34. punkts Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvdarbu vadītājam ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanā šādā reglamentējamā būvdarbu sfērā. Nolikuma 35. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta piedāvātais attiecīgi prasītās būvdarbu sfēras speciālists – būvdarbu vadītājs pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016. gads) laikā vadījis būvdarbus ekspluatācijā pieņemtos-nodotos būvobjektos, kuros ir izpildīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā. Nolikuma 36. punkts 36. Pretendenta rīcībā jābūt darba aizsardzības koordinatoram, kurš atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.2.2003. noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. Nolikuma 37. punkts 37. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 31/05/2017
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Latviešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 4 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 31/05/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Liepājas speciālā ekonomiskā zona, Fēniksa ielā 4, Liepāja, sēžu zālē 3. stāvā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 72. panta 3. daļu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
1010
Latvija
Tālrunis: +371 67326719
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Fakss: +371 67326720

Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017