Būvdarbi - 151126-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Jaworzno: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2017/S 078-151126

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Polija
Kontaktpersona: Małgorzata Wojas i Katarzyna Jakus
Tālrunis: +48 323186014
E-pasts: zampub@mpwik.jaworzno.pl
Fakss: +48 323186048
NUTS kods: PL22A

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.mpwik.jaworzno.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://www.mpwik.jaworzno.pl
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Ūdensapgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do ul. Szelonka i ul. Żywicznej w Jaworznie.

Atsauces numurs: ZZP/ZU/D/20/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
45200000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, ul. Pszczelnik, ul. Marusarzówny, ul. Żywicznej i Szelonka oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Szelonka i Żywicznej w Jaworznie Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do ul. Szelonka i ul. Żywicznej w Jaworznie.”

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, przepisami BHP, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SIWZ.

W wypadku użycia w dokumentacji typów urządzeń, nazw producentów należy traktować je jako przykładowe i mające na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych, oraz dostaw urządzeń.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45100000
45111000
45112000
45231300
45232410
45233140
71322200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL22A
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jaworzno.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, ul. Pszczelnik, ul. Marusarzówny, ul. Żywicznej i Szelonka oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Szelonka i Żywicznej w Jaworznie Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do ul. Szelonka i ul. Żywicznej w Jaworznie.”

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, dokumentacją projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, przepisami BHP, oraz umową, której wzór będzie zawarty w II części SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Cała nazwa zadania brzmi: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina, ul. Pszczelnik, ul. Marusarzówny, ul. Żywicznej i Szelonka oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Szelonka i Żywicznej w Jaworznie Część III: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowanie i budowa/przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do ul. Szelonka i.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1.Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia i IDW (pkt. 5.1.1)

2.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp i IDW (pkt. 5.1.2)

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach określonych w ustawie Pzp i IDW ( pkt. 5.1.3-5.1.1)

4. W celu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia(zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. dokumentów”), w por. 5,7,8 oraz w IDW (pkt. 6.2.1)

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w Rozporządzeniu dot. dokumentów w par. 5 pkt 1-9 oraz IDW (pkt 6.2.1 pkt. 1-9)

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedsatawinia dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu dot. dokumentów w par. 5 pkt 1-9 oraz IDW (pkt 6.2.1 pkt. 1-9) oraz w IDW (pkt. 6.2.1, pkt. 1-9) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza się powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część SIWZ w pkt jw.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

a) posiadać za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, minimalny roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 1 mln złotych.

Pod pojęciem minimalnego rocznego obrotu należy rozumieć przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

b) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa –

w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) sprawozdanie finansowe w części, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie

z przepisami o rachunkowości Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienie na tą okoliczność.

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Pzp, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (w szczególności, w sytuacji gdy wykonawca nie dysponuje sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2016, może złożyć sprawozdanie F-01).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa –

w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. w zakresie wiedzy i doświadczenia:

a) wykonać należycie co najmniej jedno zamówienie (umowę) zakończone w terminie polegające na zaprojektowaniu sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości co najmniej 2 km oraz jedno zamówienie (umowę) polegające na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 800 mb oraz jedno zamówienie (umowę) polegające na budowie/przebudowie sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości co najmniej 2 km.

Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału również jeżeli Wykonawca zrealizował wymagany zakres prac tj. wymagane długości sieci w ramach jednego zamówienia (zaprojektuj i wybuduj/przebuduj) lub w ramach dwóch oddzielnych zamówień (jedno zamówienie – zaprojektuj oraz jedno zamówienie wybuduj) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki powyższe będą oceniane łącznie.

2. w zakresie potencjału osobowego:

Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby:

Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy, Kierownik Robót Drogowych, d) Projektant

Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę funkcji Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownika budowy.

Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza podwójnego wliczania do okresu wymaganego doświadczenia, okresu pełnienia funkcji w ramach inwestycji realizowanych w tym samym czasie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, (pkt. 5.2.2)

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu dot. dokumentów w par. 2 ust.4 pkt 1 i 10 ( z uwzględnieniem ustępu 6) oraz IDW ( pkt. 6.2.3).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza szczegółowe zapisy zawarto w IDW, stanowiącej I część SIWZ w pkt jw.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1.Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 30.600 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych)

2.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym II część SIWZ.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na roboty budowlane, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa taka musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, a stosowne upoważnienia muszą wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4) W przypadku.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym II część SIWZ.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 07/06/2017
Vietējais laiks: 13:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 07/06/2017
Vietējais laiks: 13:10
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, sala konferencyjna, I piętro.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi. Środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – szczegółowe informacje w tym dotyczące treści dokumentów, zawarto w pkt 6.2.4 IDW)

3.Oświadczenia i dodatkowe dokumenty dołączone do oferty:

1)Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”).

2)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca.

3)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące Podwykonawców.

4)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5)Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, aby udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

6)Forma składania dokumentów została wskazana w Rozporządzeniu dotyczącym składania dokumentów w par. 10,14,15,16 oraz IDW( pkt 6.2.5).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
MPWiK Sp. z o.o.
Św. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Polija
Tālrunis: +48 323186014
Fakss: +48 323186048
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
MPWiK Sp. z o.o.
Św. Wojciecha 34
Jaworzno
43-600
Polija
Tālrunis: +48 323186014
Fakss: +48 323186048
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Zgodnie z pkt. 17 IDW, stanowiącym część SIWZ.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587701
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017