Būvdarbi - 151138-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Krosno: Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi

2017/S 078-151138

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 063-118755)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Polija
Kontaktpersona: Małgorzata Pachana
Tālrunis: +48 134748315
E-pasts: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Fakss: +48 134368678
NUTS kods: PL323

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.bip.ekrosno.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały”.

Atsauces numurs: DZ-2300-1/JRP/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
45252100
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały”, zadanie realizowane zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ w oparciu o Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC „Czerwona Książka” (Warunki Kontraktu dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego - czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999).

Roboty budowlane – przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie – obejmują:

1) część ściekową,

2) część biologiczną,

3) część osadową,

4) część zagospodarowania terenu.

Roboty w ramach realizacji zadania będą wykonywane na czynnym obiekcie i nie mogą ograniczyć jego pracy.

Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 063-118755

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Kierownikiem budowy:

Osoba powinna – posiadać łącznie:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego;

b) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d;

c) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie (wykonanie nowych) co najmniej 2 żelbetowych monolitycznych zbiorników o objętości wewnętrznej każdego pojedynczego zbiornika nie mniej niż 8 000 m³.

Lasīt šādi:

Kierownikiem budowy

osoba powinna – posiadać łącznie

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego

b) w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisk Kierownika budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d

c) w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie (wykonanie nowych) co najmniej 2 żelbetowych monolitycznych zbiorników o objętości wewnętrznej każdego pojedynczego zbiornika nie mniej niż 8 000 m³.

Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Kierownikiem robót instalacyjnych (sanitarnych):

Osoba powinna – posiadać łącznie:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego;

b) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d.

Lasīt šādi:

Kierownikiem robót instalacyjnych (sanitarnych)

osoba powinna – posiadać łącznie

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego

b) w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d.

Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Kierownikiem robót elektroenergetycznych:

Niniejsza osoba powinna – posiadać łącznie:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego;

b) w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d.

Lasīt šādi:

Kierownikiem robót elektroenergetycznych

Niniejsza osoba powinna – posiadać łącznie

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego

b) w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami budowlanymi branży elektrycznej polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qdśr = 20 000 m³/d.

Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:

Specjalistą – technologiem w branży sanitarnej:

Osoba powinna posiadać:

w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe przy budowie/przebudowie/rozbudowie i prowadzeniu rozruchu technologicznego co najmniej 1 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr = 20 000 m³/d.

Zamawiający uznaje dla ww. osób uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Lasīt šādi:

Specjalistą – technologiem w branży sanitarnej

osoba powinna – posiadać

w okresie ostatnich 10 lat, przed upływem terminu składania ofert, doświadczenie zawodowe przy budowie/przebudowie/rozbudowie i prowadzeniu rozruchu technologicznego co najmniej jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr = 20 000 m³/d

Zamawiający uznaje dla ww. osób uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

Iedaļas numurs: IV.2.2
Tekstu:
Datums: 08/05/2017
Vietējais laiks: 11:00
Lasīt šādi:
Datums: 15/05/2017
Vietējais laiks: 11:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Tekstu:
Datums: 08/05/2017
Vietējais laiks: 11:15
Lasīt šādi:
Datums: 15/05/2017
Vietējais laiks: 11:15
VII.2)Cita papildu informācija: