Pakalpojumi - 151174-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Dānija-Kopenhāgena: Ietekmes uz vidi novērtēšana būvniecībai

2017/S 078-151174

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Copenhagen Malmö Port
Nordre Toldbod 7
København K
1013
Dānija
Kontaktpersona: Maria Douglas Stilling
Tālrunis: +45 33769800
E-pasts: mds@byoghavn.dk
NUTS kods: DK011

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://byoghavn.dk

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : www.byoghavn.dk/vvm-ydre-nordhavn
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Cita darbība: byudvikling af selskabets aktiviteter

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Rådgivningsaftale om VVM-redegørelse for container- og ny krydstogtterminal, Ydre Nordhavn.

Atsauces numurs: 041205-0265
II.1.2)Galvenās CPV kods
71313400
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Den udbudte opgave vedrører teknisk rådgivning og bistand vedrørende planlægning og udarbejdelse af en VVM-redegørelse i forbindelse med den planlagte etablering af en containerterminal på den nordøstlige del af Ydre Nordhavn samt etableringen af en krydstogtterminal langs den sydøstlige kaj på Ydre Nordhavn. For en nærmere beskrivelse af opgaven henvises til opgavebeskrivelsen.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 200 000.00 DKK
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DK011
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ydre Nordhavn.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

For en beskrivelse af betingelserne for udbuddet henvises i det hele taget til dokumentet »Udbudsbetingelser — Tilbud«.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Forslag til opgaveløsning / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Organisation og bemanding / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: ATR-skemaer / Svērums: 15
Cena - Svērums: 40
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 3 200 000.00 DKK
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 8
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Der er ikke fastsat noget egnethedskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Der er ikke fastsat noget egnethedskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Rådgiveren er forpligtet til at tegne en sædvanlig ansvarsforsikring med en dækningssum for personskade på min. 12 500 000 DKK og med en dækningssum for tingsskade på min. 5 500 000 DKK. Selvrisikoen må maksimalt udgøre 100 000 DKK (dette er en præcisering af ABR89 pkt. 6.2.2.).

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Der henvises til pkt. 7 og 8 i udkast til rådgivningsaftale, der er vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Der henvises i det hele taget til udkast til rådgivningsaftale, der er vedlagt udbudsmaterialet.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 26/05/2017
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Dāņu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Piedāvājumam jābūt spēkā līdz: 04/07/2017
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 26/05/2017
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Tilbuddet skal afleveres som foreskrevet i pkt. 5 samt 13-17 i udbudsbetingelser — tilbud. Tilbuddet skal i det hele taget overholde kravene i udbudsmaterialet.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Udbudslovens udelukkelsesgrunde i §§ 135-137 finder anvendelse, jf. § 10, stk. 1 i implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1624 af 15.12.2015). Tilbudsgivere er således udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis de er eller inden tildeling af kontrakten bliver omfattet af én eller flere udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-137, stk. 1. nr. 1-7, og tilbudsgiver ikke indenfor en af Ordregiver fastsat passende frist fremlægger dokumentation for tilbudsgivers pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138. Dette er nærmere beskrevet i pkt. 1.6 i vejledning til udfyldelse af eESPD-filen.

Kravene til endelig dokumentation for den vindende tilbudsgiver ikke er udelukket, fremgår af udbudsbetingelsernes pkt. 20. For vejledning til at udfylde eESPD-filen henvises generelt til vejledning til udfyldelse af eESPD'en, som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dānija
Tālrunis: +45 35291095
E-pasts: klfu@erst.dk

Interneta adrese: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Klage over tildelingsbeslutningen skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dānija
E-pasts: kfst@kfst.dk

Interneta adrese: http://kfst.dk

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017