Pakalpojumi - 151194-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Čehijas Republika-Děčín: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 078-151194

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
ČEZ Distribuce, a.s.
24729035
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02
Čehijas Republika
Kontaktpersona: Ing. Petr Kubný
Tālrunis: +420 211042723
E-pasts: petr.kubny@cez.cz
NUTS kods: CZ042

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.cezdistribuce.cz

Pircēja profila adrese: http://nen.nipez.cz/profil/DSO

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Technicko – projektová činnost pro aktivity majetkoprávního charakteru včetně zápisů do katastru nemovitostí JŘBU 01_2017 Operativní činnosti regiony Východ a Morava 2017/2018.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 89, odst. 6 písm. b) ve spojitosti s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je uzavření jedné Smlouvy o provedení činnosti.

Předmětem smlouvy o provedení činnosti je technicko-projektová činnost pro aktualizaci stavu zápisů v katastru nemovitostí.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 687 750.00 CZK
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71300000
71354300
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CZ052
NUTS kods: CZ053
NUTS kods: CZ080
NUTS kods: CZ063
NUTS kods: CZ071
NUTS kods: CZ072
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Předmětem Veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 89, odst. 6 písm. b) ve spojitosti s § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je uzavření jedné Smlouvy o provedení činnosti.

Předmětem smlouvy o provedení činnosti je technicko-projektová činnost pro aktualizaci stavu zápisů v katastru nemovitostí a to v tomto rozsahu:

Pasport

— pasport budovy do 30 m2 – 6 případů.

Geometrický plán pro prodej nebo vyznačení VB:

— vyznačení budovy – 22 případů,

— rozdělení pozemku se zaměřením v terénu – 28 případů,

— věcné břemeno se zaměřením v terénu – 23 případů,

— věcné břemeno s poskytnutým geodetickým zaměřením dle 3. tř. přesnosti – 10 případů.

Zajištění vkladu budovy do KN (administrace vkladu) – 10 případů.

Zajištění vkladu VB a/nebo KS do KN – 10 případů.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Veřejná zakázka je zadána na základě rámcové smlouvy č. 4400033025.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 001
Nosaukums:

Technicko – projektová činnost pro aktivity majetkoprávního charakteru včetně zápisů do katastru nemovitostí JŘBU 01_2017 Operativní činnosti regiony Východ a Morava 2017/2018

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
VM Rekostav s.r.o.
46971971
Nádražní 530/27
Velké Meziříčí
594 01
Čehijas Republika
E-pasts: bednar@rekostav.eu
NUTS kods: CZ063
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 687 750.00 CZK
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: http://www.compet.cz

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Čehijas Republika
Tālrunis: +420 542167111
E-pasts: posta@compet.cz
Fakss: +420 542167112

Interneta adrese: http://www.compet.cz

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017