Usługi - 151219-2017

21/04/2017    S78    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi przeładunku i składowania towarów

2017/S 078-151219

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 068-129090)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Tel.: +48 327177025
E-mail: w.bochenska@pgg.pl
Faks: +48 327177942
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego.

Numer referencyjny: 421601147
II.1.2)Główny kod CPV
63100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 068-129090

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 8:45
Powinno być:
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 8:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 19/06/2017
Powinno być:
Data: 03/07/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/04/2017
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 05/05/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 7
Zamiast:

Zadanie nr 7 – Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 24 miesięcy:

1. Pracownik robót ręcznych.

2. Suwnica bramowa udźwig min. 12t + operator.

3. Lokomotywa wąskotorowa o rozstawie szyn 600 mm + maszynista + konwojent.

4. Wózek widłowy udźwig min. 3,5t + operator.

5. Operator suwnicy bramowej pomostowej.

6. Piła cylindryczna + operator.

7. Żuraw wieżowy szynowy o udźwigu min. 10 t + operator.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Powinno być:

Zadanie nr 7 - Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 24 miesięcy:

1. Pracownik robót ręcznych.

2. Suwnica pomostowa (z chwytnikiem elektromagnetycznym) udźwig min. 12t + operator.

3. Lokomotywa wąskotorowa o rozstawie szyn 600 mm + maszynista + konwojent.

4. Wózek widłowy udźwig min. 3,5t + operator.

5. Operator suwnicy bramowej o udźwigu min. 12,5t.

6. Piła cylindryczna + operator.

7. Żuraw wieżowy szynowy o udźwigu min. 10 t + operator.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: