Usługi - 151221-2017

21/04/2017    S78    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

2017/S 078-151221

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 063-118833)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Zakupów, ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
Tel.: +48 713649482
E-mail: magdalena.zdziennicka@pgnig.pl
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://pgnig.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG.

II.1.2)Główny kod CPV
60181000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wykonaniem czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem LNG.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 063-118833

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:

ul. Kasprzaka 25C

Warszawa

01-224

Powinno być:

ul. Jana Kazimierza 3

Warszawa

01-248.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: