Dostawy - 151269-2017

21/04/2017    S78    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Naftowe paliwa lotnicze

2017/S 078-151269

1. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Żwirki i Wigury 1C, Osoba do kontaktów: p. Elżbieta Klukowska, Warszawa 00-909, Polska. Tel.: +48 261821318. Faks: +48 261821316. E-mail: zampubl@ron.mil.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.3.2017, 2017/S 060-112812)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09131100, 63733000

Naftowe paliwa lotnicze

Usługi tankowania statków powietrznych

Zamiast: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności faktur 21 dni od daty wystawienia dla odbiorcy oryginału faktury.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Posiadają bazę paliw o pojemności zbiornikowej nie mniejszej niż 500 m³ z uwzględnieniem tzw. „martwej pojemności”.

Informacje o częściach zamówienia

Cześć nr 12: Zakup paliwa lotniczego wraz z usługą tankowania do statków powietrznych w porcie lotniczym Olsztyn.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.4.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.4.2017 (12:15)

Powinno być: 

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Termin płatności faktur 21 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę oryginału faktury.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1. Posiadają bazę paliw o pojemności zbiornikowej nie mniejszej niż 500 m³ z uwzględnieniem tzw. „martwej pojemności” – dotyczy tylko zadania nr 16.

Informacje o częściach zamówienia

Cześć nr 12: Zakup paliwa lotniczego wraz z usługą tankowania do statków powietrznych w porcie lotniczym Olsztyn – Mazury (SZY).

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.5.2017 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.5.2017 (13:15)