Dostawy - 151305-2017

21/04/2017    S78    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Wozy strażackie

2017/S 078-151305

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, KW PSP Katowice, ul. W. Stwosza 36, 40-042 Katowice, Osoba do kontaktów: Jacek Wolnik, Sebastian Gebauer, Katowice 40-042, Polska. Tel.: +48 326215000. Faks: +48 326215115. E-mail: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.4.2017, 2017/S 065-123094)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34144210

Wozy strażackie

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

(...) dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m, o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każdy.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto każdy.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.5.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

11.5.2017 (9:30)

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

(...) dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każdy.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m. o wartości łącznej nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto.

W przypadku wykazania większej liczby dostaw za wskazany okres, średnia wartość brutto samochodu z drabiną mechaniczną /liczona wg zasady: łączna wartość brutto wykazanych dostaw dzielona przez liczbę samochodów z drabiną mechaniczną objętych przedmiotowymi dostawami/ nie może być mniejsza niż 2 000 000 PLN brutto.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każdy.

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy dla straży pożarnej co najmniej 15 samochodów z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m. o wartości łącznej nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto.

W przypadku wykazania większej liczby dostaw za wskazany okres, średnia wartość brutto samochodu z drabiną mechaniczną /liczona wg zasady: łączna wartość brutto wykazanych dostaw dzielona przez liczbę samochodów z drabiną mechaniczną objętych przedmiotowymi dostawami/ nie może być mniejsza niż 2 000 000 PLN brutto.

Uwaga:

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość dostawy zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.5.2017 (9:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

17.5.2017 (9:30)