Usługi - 151589-2017

21/04/2017    S78    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Usługi w zakresie transportu drogowego

2017/S 078-151589

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
al. Legionów 10
Osoba do kontaktów: mgr inż. Małgorzata Lipiec
41-902 Bytom
Polska
Tel.: +48 323964502
E-mail: dzp@szpital4.bytom.pl
Faks: +48 323964654

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital4.bytom.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4; al. Legionów 10, 41-902 Bytom.

Kod NUTS PL228

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 A oraz 1 B do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000, 60130000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 387 242,82 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZP - 4/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 016-026689 z dnia 24.1.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Część nr: 1 - Nazwa: Transport sanitarny pacjentów z zespołem specjalistycznym
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLIMAJ Wyjazdowa Pomoc Medyczna Miechurski Antoni
ul. Spacerowa 3
41-523 Czeladź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 141 776,71 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 107 897,80 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Część nr: 2 - Nazwa: Transport sanitarny pacjentów z zespołem podstawowym
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLIMAJ Wyjazdowa Pomoc Medyczna Miechurski Antoni
ul. Spacerowa 3
41-523 Czeladź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 62 728,22 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 44 376 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu Część nr: 3 - Nazwa: Transport sanitarny pacjentów dializowanych
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paktor s.c.
ul. Niedurnego 83
41-709 Ruda Śląska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 883 374,67 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 868 893,12 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Część nr: 4 - Nazwa: Transport sanitarny pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLIMAJ Wyjazdowa Pomoc Medyczna Miechurski Antoni
ul. Spacerowa 3
41-523 Czeladź
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 310 818,55 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 236 432 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Część nr: 5 - Nazwa: Transport sanitarny pacjentów niewymagających opieki medycznej (sprawni ruchowo)
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Unia bracka Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 89
41-906 Bytom
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 521,23 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 30 660,52 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: Usługa transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu Część nr: 6 - Nazwa: Transport krwi i materiałów krwiopochodnych, materiałów biologicznych i tkanek
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Paktor s.c.
ul. Niedurnego 83
41-709 Ruda Śląska
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 101 422,51 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 98 983,38 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 24
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1.1) Wypełniony Zał. Nr 1 – formularz ofertowy;
1.2) Wypełniony Zał. Nr 1 A – formularz cenowy;
1.3) Wypełniony Zał. Nr 2 – aktualne oświadczenie własne Wykonawcy – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
Instrukcję wypełniania formularza JEDZ dostępna jest pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga! Wykonawca w części IV może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „alfa” i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV;
1.4) Wypełniony Zał. Nr 6 – oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę;
1.5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego
3. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i podpisana.
6. Zamawiający zaleca, aby oferta zawierała szczegółowy spis treści oferty.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą ofertę.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust 4 Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Przygotowaną ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej:
„Przetarg nieograniczony
na usługę transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 4 w Bytomiu”
Nie otwierać przed dniem 24.2.2017 r. godz. 10:00
Ponadto na kopercie powinien znajdować się adres zwrotny oraz numer faksu Wykonawcy.
18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
20. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – dalej zwanego „Rozporządzeniem”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
21. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5, § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
22. W przypadku, o którym mowa w ppkt 20 zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
23. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a) uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
24. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ppkt powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
25. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
26. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
27. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
28. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
29. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) uPzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
30. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
— Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
— Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w jednej kopercie (według takich samych zasad jak złożenie oferty), z dodatkowym dopiskiem na kopercie: „ZMIANA”.
— Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
— Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
— Oferty wycofane nie będą otwierane i odczytywane.
— Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp
Uwaga!:
Zgodnie z zapisami art. 24 aa. ust. 1 uPzp (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, tj. Wykonawca zostanie zobligowany do przedłożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale III B SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż opisany w pkt 1.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania do tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2017