Usługi - 151592-2017

21/04/2017    S78    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży i podobne

2017/S 078-151592

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PL.2012 + Sp. z o.o.
al. ks. Józefa Poniatowskiego 1
Osoba do kontaktów: Marek Okniński
03-901 Warszawa
Polska
Tel.: +48 781799991
E-mail: marek.okninski@2012plus.pl
Faks: +48 222959010

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgenarodowy.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie nieruchomością
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne świadczenie usług przewodników wycieczek po stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 22: Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zmówienia są usługi przewodnickie i ich koordynacja na PGE Narodowym oraz zapewnienie Audioprzewodników.
Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się realizować następujące czynności w zakresie podstawowej obsługi zwiedzania PGE Narodowego:
1. Oprowadzanie wycieczek indywidualnych i grupowych zgodnie z trasami i harmonogramem zwiedzania.
2. Przyjmowanie rezerwacji grupowych i indywidualnych poprzez system rezerwacji dostarczony przez Zamawiającego.
3. Przyjmowanie rezerwacji telefonicznych.
4. Zapewnienie strojów dla zespołu zwiedzania w wersji wiosna-lato i jesień-zima.
5. Przygotowanie/przeszkolenie grupy przewodników oraz koordynatorów zapewniających obsługę zwiedzania.
6. Codzienna koordynacja pracy zespołu odpowiedzialnego za obsługę wycieczek, Punktu Widokowego, Audioprzewodników.
7. Monitorowanie jakości pracy zespołu zwiedzania (ilekroć mowa o „zespole zwiedzania” Zamawiający rozumie przez to: przewodników, koordynatorów, kontrolera biletów).
8. Prowadzenie magazynu zwiedzania, w którym przechowywane są materiały, narzędzia pracy przewodników,produkty związane z obsługą zwiedzania).
9. Codzienne otwieranie i zamykanie tras zwiedzania.
10. Rozstawianie i demontaż materiałów prezentowanych na trasach zwiedzania przed i po wydarzeniach całostadionowych (np. wyposażenie szatni piłkarskiej).
11. Rozstawianie ruchomego oznakowania związanego ze zwiedzaniem (przed i po każdym wydarzeniu całostadionowym).
12. Weryfikacja biletów przed rozpoczęciem zwiedzania.
13. Kontrolowanie biletów przy wejściu na Punkt Widokowy lub klientów indywidualnych w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
14. Zapewnienie minimum 55 sztuk Audioprzewodników wraz z wymaganym sprzętem zasilającym.
15. Zapewnienie dostępności Audioprzewodników każdego dnia działania Punktu Widokowego.
16. Zapewnienie jednorazowych słuchawek dedykowanych dla Audioprzewodnika.
17. Kontrola wydawania Audioprzewodników dla osób posiadających odpowiednie potwierdzenie opłaconegowypożyczenia.
18. Prowadzenie wypożyczenia we wszystkie dni oraz godziny dostępności Punktu Widokowego.
19. Prowadzenie procesu reklamacji związanych z wypożyczaniem Audioprzewodników.
20. Serwis i utrzymanie Audioprzewodników.
21. Współpraca z Zamawiającym mająca na celu na zapewnienie codziennego funkcjonowania zwiedzania.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

63510000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 059 367,14 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 003-004103 z dnia 5.1.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.3.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

CREATours Kamil Nowatkiewicz
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 193 310,11 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 059 367,14 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.4.2017