Dodávky - 168322-2013

24/05/2013    S99    - - Dodávky - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante - Rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž 

SK-Bratislava: Plynové chromatografy

2013/S 099-168322

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

Toto oznámenie upravuje: Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto
Kontaktná osoba: Ing. Monika Valentovičová
812 72 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Telefón: +421 250944564
E-mail: monika.valentovicova@minv.sk
Fax: +421 250944046

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
1.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Headspace dávkovača (sampler) s dávkovaním so slučkou Agilent 7697A Headspace Sampler
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré mesto.

Kód NUTS SK0

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Toto oznámenie slúži na prieskum trhu na nasledujúci predmet zákazky: Obstaranie 1 ks inertného Headspace dávkovača (sampler) s dávkovaním so slučkou Agilent 7697A Headspace Sampler k už existujúcej zostave plynového chromatografu Agilent 7890A Series GC, hmotnostne-selektívneho detektora Agilent 5975C MSD a automatického dávkovača kvapalín Agilent 7683B Series Automated Liquid Sampler. Tento prieskum trhu sa realizuje za účelom zistenia existencie potenciálnych dodávateľov predmetu plnenia a nevedie k zadaniu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci tohto prieskumu trhu o reakciu vo forme prehlásenia, že je/sú schopní dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia. Prehlásenie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie: Identifikáciu spoločnosti/dodávateľa,Názov predmetu zákazky, Prehlásenie o schopnosti dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia, Dátum a podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa, resp. osoby oprávnenej konať za štatutárneho zástupcu.
Zistenie na základe výsledkov tohto prieskumu trhu bude rozhodujúce pre výber postupu vo verejnom obstarávaní. Prehlásenie žiadame doručiť do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia písomne alebo elektronicky.
Informácia o rokovacom konaní v bode IV.1.1) sa vzťahuje na povinný údaj, ktorý nebolo možné modifikovať v zmysle informácií uvedených vyššie, t.j. že v tomto prípade ide o prieskum trhu, nie o zadanie zákazky postupom rokovacieho konania bez zverejnenia.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38432210

II.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES
Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici: nie
Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov: technických
Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici nie
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici: nie
Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici: nie
Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov: nie
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami: nie
Všetky ponuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom dialógu nesplnili podmienky alebo boli neprijateľné. Rokovania sa uskutočnili iba s uchádzačmi, ktorí splnili kvalitatívne výberové kritériá: nie
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
OVO1-2013/000406-2
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 Názov: So všetkými dodávateľskými subjektmi, ktorí zareagujú na tento prieskum trhu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
V.2)Informácie o ponukách
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Slovensko

V.4)Informácie o hodnote zákazky
V.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box
820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
812 72 Bratislava-Staré mesto
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box
820 04 Bratislava 24
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.5.2013