Leveringen - 171323-2014

22/05/2014    S98    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Middelburg: Schoolboeken

2014/S 098-171323

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Walcheren
56458153
Sir Winston Churchillln 8
Ter attentie van: Ramon Nieuwenhuizen
4333 BC Middelburg
Nederland
Telefoon: +31 546455655
E-mail: aanbesteding@inkada.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.cswalcheren.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingId=35803

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Schoolboeken.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Zeeland.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Perceel 1: Het leveren van leermiddelen aan het interne boekenfonds van de deelnemende instellingen voor ongeveer 20 000 leerlingen.
Perceel 2: Het leveren van facilitaire diensten voor het facilitaire of externe boekenfonds van de deelnemende instellingen.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

22111000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs: Van toepassing op: Perceel nr. 2, Perceel nr. 1. Weging 85
2. Open vragen: Van toepassing op: Perceel nr. 2, Perceel nr. 1. Weging 15
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
2014/0203RN
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 27-042672 van 7.2.2014

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel: Schoolboeken
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.4.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Van Dijk Educatie
Dieselstraat 1
8263 AE Kampen
Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 739 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
Opdracht nr: 1 Perceel nr: 2 - Titel: Schoolboeken
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
22.4.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Van Dijk Educatie
Dieselstraat 1
8263 AE Kampen
Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 3 739 000 EUR
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.5.2014