Služby - 172442-2013

28/05/2013    S101    - - Služby - Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex-ante - Rokovacie konanie bez predchádzajúcej výzvy na súťaž 

SK-Bratislava: Telekomunikačné služby

2013/S 101-172442

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante

Toto oznámenie upravuje: Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Kontaktné miesto (miesta): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Barbírik
812 72 Bratislava-mestská časť Staré mesto
Slovensko
Telefón: +421 250944573
E-mail: tomas.barbirik@minv.sk
Fax: +421 250944397 / 250944008

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: http://www.minv.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Verejný poriadok a bezpečnosť
1.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Toto oznámenie slúži na prieskum trhu na nasledujúci predmet zákazky: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území Slovenskej republiky.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 5: Telekomunikačné služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Cele územie Slovenskej republiky.

Kód NUTS SK

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Toto oznámenie slúži na prieskum trhu na nasledujúci predmet zákazky: Zabezpečenie telekomunikačných služieb pri voľbách na území Slovenskej republiky.
Predmetom zákazky je telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií, miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky, pre voľby do Európskeho parlamentu, pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a na vykonanie referend, ktoré sa budú konať v rokoch 2013 – 2017 so 100% pokrytím (vlastnými kapacitami a/alebo prostredníctvom subdodávok) na celom území Slovenskej republiky pri počte komisií/spojení v rozsahu 5 800 – 6 000 vždy po dobu od štvrtku 8.00 hod. do nedele 23.59 hod.
Premetom jednotlivých zákaziek rámcovej dohody bude zabezpečenie:
— telekomunikačného spojenia pre okrskové volebné komisie, ktoré budú sídliť v budovách určených obcami,
— telekomunikačného spojenia pre Ústrednú volebnú komisiu (1), ktorá bude sídliť v budove MV SR na Drieňovej ul.,
— telekomunikačného spojenia pre volebné komisie samosprávnych krajov (8), ktoré budú sídliť v budovách určených samosprávnymi krajmi,
— telekomunikačné spojenia pre obvodné volebné komisie (50), ktoré budú sídliť v budovách obvodných úradov,
— telekomunikačné spojenia pre miestne volebné komisie (cca. 2 900), ktoré budú sídliť v budovách určených obcami,
— vytvorenie kompletného telefónneho zoznamu a jeho dodanie MV SR v dostatočnom časovom predstihu pred voľbami,
— zabezpečenie bezporuchovej funkčnej prevádzky telekomunikačného spojenia vrátane nepretržitého dohľadu nad funkčnosťou siete,
— vytvorenie miesta podpory na operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch/problémov.
Tento prieskum trhu sa realizuje za účelom zistenia existencie potenciálnych dodávateľov predmetu plnenia a nevedie k zadaniu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci tohto prieskumu trhu reakciu vo forme prehlásenia, že záujemca/ovia je/sú schopní dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia. Prehlásenie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie:
— Identifikáciu spoločnosti/dodávateľa,
— Názov predmetu zákazky,
— Prehlásenie o schopnosti dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia,
— Dátum a podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa, resp. osoby oprávnenej konať za štatutárneho zástupcu.
Zistenie na základe výsledkov tohto prieskumu trhu bude rozhodujúce pre výber postupu vo verejnom obstarávaní. Prehlásenie žiadame doručiť do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia písomne alebo elektronicky.
Informácia o rokovacom konaní v bode IV.1.1) sa vzťahuje na povinný údaj, ktorý nebolo možné modifikovať v zmysle informácií uvedených vyššie, t.j. že v tomto prípade ide o prieskum trhu, nie o zadanie zákazky postupom rokovacieho konania bez zverejnenia.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

64200000

II.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
Rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na súťaž
Odôvodnenie rozhodnutia pre rokovacie konanie bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Ú. v. EÚ v súlade so smernicou 2004/18/ES
Príslušné výrobky sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely podľa podmienok ustanovených v smernici: nie
Práce/tovary/služby môže poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov: technických
Krajná časová tieseň spôsobená mimoriadnou udalosťou, ktorú obstarávateľ nemohol predvídať, a v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici nie
Ďalšie práce/dodávky/služby sa objednávajú podľa presne stanovených podmienok uvedených v smernici: nie
Nové práce/služby predstavujúce opakovanie jestvujúcich prác/služieb obstarávaných v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v smernici: nie
Zákazka na služby zadaná úspešnému uchádzačovi alebo jednému z nich na základe súťaže návrhov: nie
Pre dodávky kótované a nakupované na trhu s komoditami: nie
Všetky ponuky predložené vo verejnej súťaži, užšej súťaži alebo súťažnom dialógu nesplnili podmienky alebo boli neprijateľné. Rokovania sa uskutočnili iba s uchádzačmi, ktorí splnili kvalitatívne výberové kritériá: nie
Tento prieskum trhu sa realizuje za účelom zistenia existencie potenciálnych dodávateľov predmetu plnenia a nevedie k zadaniu zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci tohto prieskumu trhu o reakciu vo forme prehlásenia, že je/sú schopní dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia. Prehlásenie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje/informácie:
— Identifikáciu spoločnosti/dodávateľa,
— Názov predmetu zákazky,
— Prehlásenie o schopnosti dodať plnenie v rozsahu opisu predmetu zákazky uvedeného v bode II. 1.1) a II. 1.4) tohto oznámenia,
— Dátum a podpis štatutárneho zástupcu dodávateľa, resp. osoby oprávnenej konať za štatutárneho zástupcu.
Zistenie na základe výsledkov tohto prieskumu trhu bude rozhodujúce pre výber postupu vo verejnom obstarávaní. Prehlásenie žiadame doručiť do 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode I.1) tohto oznámenia písomne alebo elektronicky.
Informácia o rokovacom konaní v bode IV.1.1) sa vzťahuje na povinný údaj, ktorý nebolo možné modifikovať v zmysle informácií uvedených vyššie, t.j. že v tomto prípade ide o prieskum trhu, nie o zadanie zákazky postupom rokovacieho konania bez zverejnenia.
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 98-167436 z 23.5.2013

z 23.5.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 Názov: So všetkými dodávateľskými subjektmi, ktorí zareagujú na tento prieskum trhu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
V.2)Informácie o ponukách
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Slovensko

V.4)Informácie o hodnote zákazky
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24.5.2013