Usługi - 182600-2017

16/05/2017    S93    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2017/S 093-182600

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Barska 28/30
Warszawa
02-315
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Żygłowicz
Tel.: +48 223918205
E-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Faks: +48 223918214
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pip.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: prawo pracy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

Numer referencyjny: GOZ-2212-2/17
II.1.2)Główny kod CPV
64212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, w szczególności połączeń głosowych oraz transmisji danych w wykorzystaniem kart SIM dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 18 480.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212100
64212200
64212300
31712111
31712112
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Cały kraj.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej, w szczególności połączeń głosowych oraz transmisji danych w wykorzystaniem kart SIM dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 036-065242
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/05/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
Warszawa
02-326
Polska
Tel.: +48 225563603
Faks: +48 225563239
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 121 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 730.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/05/2017