Diensten - 184343-2017

17/05/2017    S94    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tilburg: Boekhoudkundige en auditdiensten

2017/S 094-184343

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Scholengemeenschap De Rooi Pannen
Postbus 1458
Tilburg
5004 BL
Nederland
Contactpersoon: MMPW inkoopadvies en training
Telefoon: +31 652473547
E-mail: info@mmpw.nl
NUTS-code: NL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://derooipannen.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/5162941-accountant-de-rooi-pannen-2017-2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: organisatie of project dat voor meer dan 50 % door de overheid word gefinancieerd
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountant De Rooi Pannen 2017-2020.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accountantsdiensten Scholengemeenschap De Rooi Pannen Tilburg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uitvoering van jaarrekeningcontrole en accountantsdiensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver ingeschreven te zijn bij de AFM en bevoegd te zijn om accountantscontroles uit te voeren naast de inschrijving in handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver zich adequaat te verzekeren en zich adequaat verzekerd te houden voor de navolgende risico's:

a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit beroepsfouten);

b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van opdrachtgever).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/06/2017
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot 29.5.2017 uiterlijk 12:00 uur.

Vragen kan men indienen via het tabblad berichten in ABK.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postbus 90110
Breda
4800 RA
Nederland
Telefoon: +31 765311311
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Zeeland-West-Brabant/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/05/2017