Szolgáltatások - 187437-2017

18/05/2017    S95    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Sopron: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2017/S 095-187437

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
AK02796
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vas Erzsébet, GYSEV Zrt. Projektiroda
Telefon: +36 12245805
E-mail: evas@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http:///www.gysev.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
GYSEV Zrt. Projektiroda
AK2796
Népfürdő u. 22/b
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vas Erzsébet
Telefon: +36 12245805
E-mail: evas@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
GYSEV Zrt. Projektiroda
AK2796
Népfürdő u. 22/b
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vas Erzsébet
Telefon: +36 12245805
E-mail: evas@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítésének engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációja, a megvalósításhoz szükséges dokumentumok elkészítésére, engedélyek beszerzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítési terveinek elkészítésére és kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71250000
71251000
71300000
71311230
71313000
71322300
71322000
71322500
71323100
71330000
71351500
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

GYSEV Zrt. Projektiroda, 1138 Budapest Népfürdő u. 22/B.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. Országos Jelentőségű Vasútvonal részét képező nyíltvonal és állomás engedélyezési/tender/kiviteli tervei az alábbiak vonatkozásában:

a. 15 km vasúti pálya, 6 db kitérő, 8 db peron;

b. 20 db 5 m-nél kisebb nyílásméretű műtárgy;

c. térvilágítási rendszer 8 helyszínen;

d. vasúti távközlés, utastájékoztatás;

e. állomási biztosítóberendezés;

f. magasépítmények korszerűsítése/bontása.

2. Országos II. rendű főútvonalhoz csatlakozó új autóbusz közlekedésre szánt útpálya és kapcsolódó vízi létesítmények engedélyezési/tender/kiviteli tervei az alábbiak vonatkozásában:

a. kb. 300 m útpálya, vasúti területen;

b. 1 db 100 m hosszú peron;

c. P+R parkoló.

3. Aktualizált, átdolgozott MT és CBA készítése IKOP útmutató alapján.

4. Méret- és mennyiség-kimutatás, tervezői költségbecslés, kivitelezési ütemterv.

5. Engedélyek, hozzájárulások megszerzése, beleértve vasúthatósági (NKH), NOBO, környezetvédelmi (KHV) hatásvizsgálat.

Részletes feladat-meghatározást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.A szerződés teljesítésében részt vevő III.1.3 M2.1-2.4 pont szerinti szakemberek műszaki alkalmasságban meghatározott szakmai tapasztalata (gyakorlati idő) feletti többlettapasztalat értékelése. / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M2.1. szakember többlettapasztalata hónapokban 0-100 pont / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M2.2. szakember többlettapasztalata hónapokban 0-100 pont / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M2.3. szakember többlettapasztalata hónapokban 0-100 pont / Súlyszám: 12,5
Minőségi kritérium - Név: 1.4. M2.4. szakember többlettapasztalata hónapokban 0-100 pont / Súlyszám: 12,5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2016-00006.
II.2.14)További információk

A II.2.6 pontban megadott érték nem az eljárás becsült értéke, a hirdetmény technikai feladhatósága miatt került megadásra. A beszerzés finanszírozása az Európai Unió, és a Magyar Állam által együttesen történik IKOP program keretében. A finanszírozás módja szállítói finanszírozás. Az ajánlattétel, szerződés, számla és a fizetés pénzneme: HUF. Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bek b) pontja értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Kr.] 1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1)-(2) bek. hatálya alá.

AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bek. szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) is.) A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A Kr. 3. § (2)-(3) bek alapján:

(2) Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(3) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

AK a Kbt. 69. § (6) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nek igazolnia, illetve az AK-nek ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá (figyelemmel a Kr. 14. és 16. §-ra is.) A Kr. 15. § (1) bek értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtása tekintetében AK felhívja a figyelmet a Kr. 12-13.§-aira. A benyújtandó igazolásoknak a jelen felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Igazolási mód:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is irányadó.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban [Kr. 13.§)amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési létesítmény tervezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési létesítmény tervezése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri összesen a nettó 70 000 000 HUF összeget.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az EEKD IV. α kitöltésével. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető 2 ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek:

M1) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett tervezési szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015 (X.30.) Kr. 21.§ (3) a) és 22. § (1) és (2) bekezdése szerinti és az alkalmassági követelmény szerinti tartalommal.

Amennyiben a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése irányadó.

M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalatának és képzettségének ismertetésére csatolni kell a szakemberek képzettségét igazoló iratot, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot az alkalmassági követelmény szerint részletezett tartalommal, és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza a szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a természetes vagy jogi személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. (Kr. 21.§ (3) b))

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) nem rendelkezik az alábbi feladatok elvégzését tartalmazó, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó igazolt referenciával:

M.1.0 legalább 1 db, legalább 70 000 000 HUF értékű, Országos Jelentőségű Vasúti Pálya részét képező vonalon végzett referencia, mely a következő feladatok elvégzését tartalmazta: vasúti pálya és 5 m alatti műtárgy és állomási biztosítóberendezés átalakítására és/vagy létesítésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy tender és/vagy kiviteli terv elkészítése; valamint vasúti pálya átépítéséhez és/vagy építéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és környezeti hatásvizsgálat (KHV) elkészítése és jogerős környezetvédelmi és jogerős vasúthatósági engedély (NKH) megszerzése

vagy

M.1.1Országos Jelentőségű Vasúti Pálya részét képező vonalon:

a.) legalább 1 db, legalább 2000 m vasúti pálya átépítésére és/vagy építésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy tender és/vagy kiviteli terv elkészítés tárgyú referenciával;

b.) legalább 1 db, 5 m nyílás alatti műtárgy átépítésére és/vagy új építésére vonatkozó tervezési referenciával;

c.) 1 db állomási biztosítóberendezés átalakítására és/vagy létesítésére vonatkozó engedélyezési- és/vagy tender és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú referenciával;

d.) 1 db vasúti pálya átépítéséhez és/vagy építéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése és/vagy átdolgozása és/vagy aktualizálása tárgyú referenciával, amely tartalmazta az alábbiakat: műszaki dokumentumok összefoglalása és/vagy szakmai értékelése; pénzügyi- gazdasági és költség-haszon elemzés (CBA), forgalmi modellezés és forgalmi vizsgálat készítése;

e.) 1 db vasúti pálya átépítéséhez és/vagy építéséhez kapcsolódó környezeti hatástanulmány (KHV) elkészítése és jogerős környezetvédelmi és/vagy jogerős vasúthatósági engedély (NKH) megszerzése tárgyú referenciával;Az „országos jelentőségű vasúti pálya” fogalmát a 2005. évi CLXXXIII. tv a vasúti közlekedésről 2 §. 2.13. pontja határozza meg. Külföldi referencia esetében az országos jelentőségű vasúti pálya alatt a 2008/57/EK irányelv kritériumainak megfelelő vasúti pálya értendő.Az alkalmassági feltétel egy, vagy több referenciával is teljesíthető, de az alszempontok nem bonthatóak részekre.M.2. nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:2.1. legalább 1 fő vasúti pálya general tervezésére (alépítmény, felépítmény), aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 9.§ szerinti szakmai gyakorlattal. 2.2. legalább 1 fő a vasúti műtárgy tervezésére (híd, aluljáró, áteresz), aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 9.§ szerinti szakmai gyakorlattal. 2.3. legalább 1 fő biztosítóberendezések tervezésére, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VV (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 7.§. szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 9.§ szerinti szakmai gyakorlattal.2.4. legalább 1 fő közút tervezésére, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 7.§. szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a 9.§ szerinti szakmai gyakorlattal.

1 szakember több pozícióra is megajánlható. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Előleg-visszafizetési biztosíték:legfeljebb a nettó vállalkozói díj 30 %-a, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A és 119. § (1) a) szerint.

Késedelmi kötbér: nettó tervezői Díj 0,2 %-a/nap, a késedelmi kötbér összege de max. a kötbéralap 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői Díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezői Díj 0,5 %-a/nap, a Hibás Teljesítési Kötbérek összege max. a kötbéralap 5 %-a.

Jótállás: 36 hónap.

Jóteljesítési és Teljesítési biztosíték: nettó tervezői díj 5 – 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.)135.§ (1) és (4)-(11).

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130.§ (1)-(3) bek.).

— 2003. évi XCII. tv. (Art. 36/A.§).

— 2007. évi CXXVII. tv.

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend.

Vállalkozó a fizetési ütemezésben meghatározott mérföldkövek teljesítése esetén jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

Előleg: 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119.§ (1) bek. szerint.

Nyertes ajánlattevő köteles a Szerződés hatálybalépésének időpontjától a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 60 000 000 HUF/év, azaz Hatvanmillió forint/év, továbbá 20 000 000 HUF/káresemény, azaz Húszmillió forint/káresemény összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni.

A közbeszerzési dokumentumok (különösen a szerződéses feltételek) szerint.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/06/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/06/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

Hely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B VIII. em.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Az AK az eljárás dokumentációját elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján http://www.gysev.hu/kozbeszerzes. A KD letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Az AT-nek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell nyújtani a Kbt. 54.§ szerint, összege 1 000 000 HUF A biztosítékot amennyiben készpénzben nyújtják „Szombathely-Kőszeg tervezése” megjelöléssel, a GYSEV Zrt. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz számlájára kell átutalni. IBAN száma: HU61 1030 0002 2010 2362 0000 3285, SWIFT kód: MKKBHUHB. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, ill a bankgarancia, vagy kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.

3. AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását.

4. Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2) és (4) bek.-ben foglaltakra. Az ajánlat eredeti példányának a 66.§(2) bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia.

5. A Kbt.66.§(6) bek. alapján az AT jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

6. Az AK a Kbt. 71.§(6) bek. második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

7. AT-nek a Kbt. 66.§(4) bek. foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy 2004. évi XXXIV. tv. szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.

8. AT-k ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 65.§(7) bek-re (nemleges nyilatkozat is).

9. AT ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§.ib)., valamint 10.§.(1) bek. gb) pontjára tekintettel nyilatkozatát a Kbt. 62.§(1) bek. kb) pontja tekintetében

10. Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – az „EEKD” formanyomtatvány IV.α pontjában.

11. Értékelési szempont:

A Kbt. 76.§(2)c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan – különösen minőségi, szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.

Értékelés módszere: az ár kapcsán fordított arányosítás, az 1. minőségi kritérium kapcsán egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap minden alszempont kapcsán).

12. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

AK a 321/2015. (X. 30.) Kr. 30.§(4) bek.-re hivatkozással jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az AF III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja esetében.

13. AK a II.2.7. ponthoz rögzíti, hogy a 12 hónap időtartam alatt 360 napot (12 x 30 nap) ért.

14. FAKSZ neve: dr. Vas Erzsébet; lajstromszám: 00394.

15. AT ajánlatában köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§ic)., valamint 10.§(1) bek. gc) pontjára tekintettel nyilatkozatát a Kbt. 62.§(1) bek. kc) pontja tekintetében.

16. AK a Kbt.75.§(6) bek. alapján rögzíti,hogy a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2017