Dostawy - 189949-2017

19/05/2017    S96    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Częstochowa: Tramwajowe wagony pasażerskie

2017/S 096-189949

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 090-178175)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
al. Niepodległości 30
Częstochowa
42-200
Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Kowacki, Anna Szal
Tel.: +48 343779100
E-mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl
Faks: +48 343779109
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.czest.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie.

Numer referencyjny: RZI.26.3.2017
II.1.2)Główny kod CPV
34622100 - EA12 - EA21
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 r., nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 090-178175

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie 1 dostawę łącznie 5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania bądź wykonywania.

2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie 1 dostawy łącznie

5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania bądź wykonywania.

Powinno być:

1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał 1 dostawę łącznie co najmniej 5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 PLN brutto,

z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

2.W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej należy przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, sporządzony wg załącznika do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie 1 dostawy łącznie co najmniej 5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: