Dostawy - 190203-2017

19/05/2017    S96    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Wozy strażackie

2017/S 096-190203

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
ul. Szczerbowskiego 6c
Punkt kontaktowy: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Osoba do kontaktów: Łukasz Smyk
20-012 Lublin
Polska
Tel.: +48 815361310
E-mail: lublin@zosprp.pl
Faks: +48 815361313

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zosprp.lublin.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: www.zosprp.lublin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: stowarzyszenie
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gminy partnerskie projektu z województwa lubelskiego wg odrębnego wykazu
wg odrębnego wykazu
wg odrębnego wykazu
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w ramach projektu pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gminy z terenu województwa lubelskiego.

Kod NUTS PL31

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa 43 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w tym 4 samochodów ciężkich i 39 samochodów średnich w podziale na 12 zadań w tym:
Zadanie nr 1
Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
Zadanie nr 2
Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2b do SIWZ.
Zadanie nr 3
Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2c do SIWZ.
Zadanie nr 4
Dostawa 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2d do SIWZ.
Zadanie nr 5
Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2e do SIWZ.
Zadanie nr 6
Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2f do SIWZ.
Zadanie nr 7
Dostawa 6 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2g do SIWZ.
Zadanie nr 8
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2h do SIWZ.
Zadanie nr 9
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2i do SIWZ.
Zadanie nr 10
Dostawa 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2j do SIWZ.
Zadanie nr 11
Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2k do SIWZ.
Zadanie nr 12
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2l do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
43 samochody ratowniczo-gaśnicze.
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 823 716 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.7.2017. Zakończenie 30.9.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
1)Krótki opis
Zadanie nr 1
Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 318 496 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 2
Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2b do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 738 872 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 3
Dostawa 4 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2c do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 318 496 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4 Dostawa 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 4
Dostawa 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2d do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 318 380 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5 Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
1)Krótki opis
Zadanie nr 5
Dostawa 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2e do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 738 872 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6 Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 6
Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2f do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 057 368 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7 Dostawa 6 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
1)Krótki opis
Zadanie nr 7
Dostawa 6 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2g do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 477 744 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8 Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
1)Krótki opis
Zadanie nr 8
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2h do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 579 624 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Zadanie nr 9 Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
1)Krótki opis
Zadanie nr 9
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2i do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Zadanie nr 10 Dostawa 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 10
Dostawa 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2j do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 159 248 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Zadanie nr 11 Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.
1)Krótki opis
Zadanie nr 11
Dostawa 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o parametrach opisanych w załączniku nr 2k do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 057 368 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Zadanie nr 12 Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
1)Krótki opis
Zadanie nr 12
Dostawa 1 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o parametrach opisanych w załączniku nr 2l do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34144210

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 579 624 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach odpowiednio:
Zadanie 1 – 20 000 PLN
Zadanie 2 – 15 000 PLN
Zadanie 3 – 20 000 PLN
Zadanie 4 – 30 000 PLN
Zadanie 5 – 15 000 PLN
Zadanie 6 – 40 000 PLN
Zadanie 7 – 30 000 PLN
Zadanie 8 – 5000 PLN
Zadanie 9 – 5000 PLN
Zadanie 10 – 10 000 PLN
Zadnie 11 – 40 000 PLN
Zadanie 12 – 5 000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz dostaw. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Odpowiednio dla każdego z zadań na które złoży ofertę w liczbie i typie pojazdów.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Gwarancja. Waga 36

3. Parametry techniczne. Waga 4

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/1/ZOW/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2017 - 10:10

Miejscowość:

Lublin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanego z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458780
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.5.2017