Leveringen - 206777-2014

20/06/2014    S117    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Nederland-Zwolle: Leermiddelen

2014/S 117-206777

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Cals College Nieuwegein/IJsselstein p/a Het NIC
Postbus 670
Contactpunt(en): NIC Support
8000 AR Zwolle
Nederland
Telefoon: +31 650692842
E-mail: charles.hartgers@hetnic.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.cals.nl/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Onderwijs
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
EG.P123138/CH Cals College – Levering Leermiddelen.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop

NUTS-code NL310

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Betreft de openbare aanbesteding voor de levering van Leermiddelen.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

39162100, 22111000

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Zonder btw

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 1 Perceel nr: 1 - Titel:
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
17.4.2014
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Van Dijk Educatie
Dieselstraat 1
8263 AE Kampen
Nederland
E-mail: tenderdesk@vandijk.nl
Telefoon: +31 383395926
Internetadres: http://www.vandijk.nl/
Fax: +31 383395930

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht: Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Zonder btw
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Arrondissementsrechtbank (Midden-Nederland) te Utrecht
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Nederland

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Binnen 20 kalenderdagen na datum van het bericht over de gunningsbeslissing.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
6.6.2014