Služby - 214952-2013

29/06/2013    S125    - - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

SK-Bratislava: Programovanie softvéru a poradenstvo

2013/S 125-214952

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2009/81/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
00699021
Hlboká cesta 2
Kontaktné miesto (miesta): Odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Šiška
833 36 Bratislava
Slovensko
Telefón: +42 1259782893
E-mail: daniel.siska@mzv.sk

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa/obstarávateľa: www.foreign.gov.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
Iné: Zahraničná politika
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov/obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 13: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
833 36
Slovensko

Kód NUTS SK01

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch: 84

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 11 300 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR), ktorý bude poskytovať elektronické služby ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov) tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešenie krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Vytvorenie IS MZVaEZ SR zahŕňa vykonanie analýzy, návrhu architektúry a komplexnej implementácie vrátane testovania IS a nasadenia IS do produkčnej prevádzky vrátane nasadenia potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. Súčasťou procesu realizácie predmetu zákazky bude aj integrácia s existujúcou IT infraštruktúrou. Z dôvodu integrácie existujúceho systému IS Doklady sa úspešný uchádzač bude musieť oboznamovať s technickou dokumentáciou systému IS Doklady, ktorá je vedená v režime utajenia Vyhradené. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka a inštalácia súvisiacej hardvérovej infraštruktúry, školenia administrátorov a užívateľov, 5-ročná podpora, údržba a rozvoj IS aj počas záruky ako aj po jej uplynutí.

Pre zabezpečenie funkčnosti bude v rámci predmetu zákazky IS MZVaEZ SR prepojený s viacerými externými informačnými systémami verejnej správy. IS MZVaEZ SR bude prevádzkovaný v centrále MZVaEZ SR. Do centrály budú pripojené zastupiteľské úrady. Riešenie bude zabezpečovať poskytovanie elektronických služieb MZVaEZ SR. Zoznam a opis služieb je uvedený v súťažných podkladoch a v dokumente ,,Písomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky" zverejnenom na http://www.informatizacia.sk/archiv-vyziev-/610s.

Inovované poskytovanie služieb pre občanov a podnikateľov ráta s využitím moderných mobilných technológií ako jedného z komunikačných kanálov. Komplexné riešenie bude pokrývať kľúčové oblasti poskytovania nižšie uvedených elektronických služieb, prispeje k budovaniu jednotného digitálneho trhu v EÚ a umožní vzájomné využívanie údajov v rámci rezortu ako aj napojenie na centrálne registre a informačné systémy verejnej správy príslušných úradov. Riešenie bude súčasťou Integrovaného informačného systému verejnej správy a bude založené na princípoch interoperability.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000, 72240000, 72224100, 72262000, 72212000, 72268000, 72263000, 72265000, 72227000, 72260000, 72212422, 72250000, 30200000, 30210000, 30233100, 32420000, 48820000, 80511000, 72267000

II.1.7)Informácie o subdodávkach
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
IS MZVaEZ SR sa bude skladať z nasledovných vrstiev:
— prístupová vrstva (portál),
— integračná vrstva,
— aplikačná vrstva,
— dátová vrstva,
— migrácia a konsolidácia dát,
— bezpečnostný projekt,
— dodávka súvisiaceho hardvéru vrátane inštalácie,
— dodávka SW licencií,
— poskytnutie služieb komplexnej 5 ročnej podpory informačného systému.
IS MZVaEZ SR bude poskytovať nasledovné elektronické služby:
1. podanie žiadosti o vydanie pasu v zahraničí;
2. podanie žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR v zahraničí;
3. podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí;
4. podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR v zahraničí;
5. podanie žiadosti o registráciu matričnej udalosti v zahraničí;
6. podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí;
7. podanie žiadosti o výpis z registra trestov v zahraničí;
8. podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v zahraničí;
9. podanie žiadosti o vydanie vodičského preukazu v zahraničí;
10. podanie žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu;
11. vydanie náhradného cestovného dokladu;
12. podanie oznámenia o vzniku stavu núdze v zahraničí;
13. riešenie stavu núdze v zahraničí;
14. podanie žiadosti o poskytnutie pôžičky v zahraničí;
15. poskytnutie pôžičky v zahraničí;
16. podanie žiadosti o vydanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov;
17. vydanie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov;
18. podanie žiadosti o vydanie dokladu na prepravu zbraní;
19. vydanie dokladu na prepravu zbraní;
20. podanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí;
21. poskytnutie informácií o situácii v zahraničí;
22. vydanie informácie o špeciálnych udalostiach a ich riešení;
23. podanie žiadosti o informácie o podnikateľskom prostredí v zahraničí;
24. poskytnutie podpory pre činnosť podnikateľov v zahraničí;
25. informovanie sa o platnosti náhradného cestovného dokladu;
26. informovanie sa o stave podania, ktoré je riešené Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky;
27. poskytnutie údajov z číselníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Predmet zákazky bude vzhľadom na svoje množstvo a rozsah bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 11 300 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 84 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Verejný obstarávateľ bude od uchádzačov, ktorí predložia svoju ponuku požadovať zabezpečenie viazanosti ponúk vo forme zábezpeky vo výške 300 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky ponuky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z fondov EÚ Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os č.1. Verejný obstarávateľ bude umožňovať čiastkovú fakturáciu. Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v Obchodnom zákonníku.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
V prípade, že je záujemcom skupina dodávateľov, takýto záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v
súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná, všetci členovia skupiny budú povinní vytvoriť medzi sebou právny vzťah podľa relevantných ustanovení súkromného
práva, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení . Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
Originál alebo úradne overenú kópiu zmluvy, ktorou združenie vznikne, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému
obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania rámcovej dohody.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií:
1. Verejný obstarávateľ určuje požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností podľa § 108d zákona o verejnom obstarávaní, ktoré uchádzač/záujemca je povinný zabezpečiť:
Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov - každý jej člen) preukáže, že má vydané platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne na stupeň ,,Vyhradené" vydané podľa § 50 a nasl. zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej len "zákon o ochrane US").
Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov - každý jej člen) sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane US.
Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
Medzinárodné zmluvy bezpečnostného charakteru sú zverejnené na

http://www.nbusr.sk/sk/legislativa/medzinarodnezmluvy.1.html.

2. Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať pred podpisom zmluvy predloženie dokladu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom na poistnú sumu najmenej vo výške 7 000 000 EUR alebo jej ekvivalent v cudzej mene. V prípade skupiny dodávateľov musí takýto doklad predložiť každý člen skupiny dodávateľov osobitne, keďže členovia skupiny dodávateľov musia ručiť za závazky spoločne a nerozdielne (bod III.1.3 tohto oznámenia). Doklad musí byť predložený ako originál alebo úradne overená kópia. Úspešný uchádzač zároveň predloží
originál dokladu o zaplatení poistného alebo úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného, alebo potvrdenie poisťovne o úhrade poistného (originál alebo úradne overená kópia). Poistenie bude musieť byť uzavreté počas celej doby platnosti zmluvy a zhotoviteľ bude povinný každý rok od uzavretia uzavretia zmluvy predložiť dôkaz o zaplatení poistného na ďalšie, minimálne jednoročné obdobie (bod 3.9 rámcovej dohody).
3. Predmet zákazky bude z časti financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, preto bude musieť úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva, akceptovať výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas trvania zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám pre účely auditu všetku požadovanú súčinnosť. Úspešný uchádzač je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. Úspešný uchádzač bude povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s predmetom zákazky minimálne do dátumu 31.08.2020. Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.5)Informácie o bezpečnostnej previerke:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: (1)
Záujemca musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený poskytovať služby a dodávať tovar podľa požiadaviek v opise predmetu zákazky,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(2)
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti nasledovnými dokladmi:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať služby a dodávať tovar podľa požiadaviek v opise predmetu zákazky.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
Doklady, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace, nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania žiadostí o účasť.
Uvedené doklady je možné nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 a § 133 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávania.
Doklady musia byť platné a predložené v origináli alebo v úradne overenej kópii.
Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia musí doložiť každý člen skupiny.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla záujemcu.
Za závažné porušenie odborných povinností sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci.
Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.

Kritériá týkajúce sa osobnej situácie subdodávateľov (ktoré môžu spôsobiť ich odmietnutie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: -
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 1.
Vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (ďalej pre celý tento bod III.2.2 len banka), v ktorej má záujemca vedený účet/účty, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky, v ktorom banka potvrdí, že za predchádzajúce roky 2011 a 2012 ako aj v prebiehajúcom roku 2013 záujemca:
1. nebol a ani ku dňu vystavenia bankovej informácie nie je v nepovolenom debete,
2. riadne a včas plní svoje finančné záväzky,
3. v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
4. jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie.
2.
Úverový prísľub banky, alebo potvrdenie banky, že záujemca má k dispozícií vlastné finančné prostriedky v min. výške 840 000 EUR.
3.
Prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky (rok 2010, rok 2011 a rok 2012), resp. posledné hospodárske roky, za ktoré je dostupný v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 1:
Záujemca predloží vyjadrenie banky/bánk nie staršie ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie žiadostí o účasť a čestné vyhlásenie.
Vyjadrenie banky záujemca predkladá zo všetkých bánk, v ktorých má vedené účty. Záujemca zároveň predloží čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 2:
Záujemca predloží úverový prísľub banky, že v prípade úspechu v tejto súťaži poskytne záujemcovi úver vo výške 840 000 EUR, resp. predloží potvrdenie banky o dispozícií s vlastnými finančnými prostriedkami v rovnakej výške alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu NBS platného ku dňu vydania prísľubu alebo potvrdenia banky. Verejný obstarávateľ za potvrdenie banky nepovažuje výpis z účtu záujemcu.
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 3:
Záujemca predloží na preukázanie obratu Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné tri ukončené hospodárske roky, t. j. 2010, 2011 a 2012 resp. posledné hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti. Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcu ako súčasť predložených výkazov, overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla alebo pokiaľ má povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, tak originál alebo overenú fotokópiu overenia účtovnej závierky audítorom. Zároveň záujemca predloží čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene záujemcu.
Záujemca musí týmto spôsobom preukázať minimálny súhrnný obrat 10 000 000 EUR v rokoch 2010, 2011, 2012 v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka resp. posledné hospodárske roky v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania podnikateľskej činnosti.
V prípade, že doklady predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť originály dokladov alebo úradne overené kópie týchto dokladov, ktorými preukazuje splnenie predmetnej podmienky účasti v pôvodnom jazyku a súčasne ich doložiť úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia subdodávateľov (ktoré môžu spôsobiť ich odmietnutie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: -
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: -
III.2.3)Technická a/alebo profesijná spôsobilosť

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré možu spôsobiť ich vylúčenie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
1.
§ 108f ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - predloženie zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru k predmetu zákazky a dodávok komplexnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry rovnakého alebo podobného charakteru k predmetu zákazky. Za rovnaký alebo podobný charakter poskytnutých služieb sa považujú služby implementácie informačného systému, služby implementácie portálového riešenia, služby integrácie informačných systémov, služby implementácie databázových riešení, služby migrácie dát, služby podpory prevádzky informačného systému a služby
implementácie bezpečnostných opatrení. Za rovnaký alebo podobný charakter dodávok komplexnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry sa považuje komplexná infraštruktúra, ktorá musela pozostávať z dodávky a inštalácie serverov, storagu, sieťovej infraštruktúry a operačných systémov. Záujemca predloží zoznamy za predchádzajúcich 5
rokov s uvedením cien, lehoty dodania a odberateľov; ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením záujemcu o ich uskutočnení.
V zozname záujemca uvedie min.: názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesta plnenia, druh služieb a tovarov, ich označenie a popis, zmluvnú cenu a skutočne uhradenú cenu za služby a tovary s odôvodnením rozdielu cien, zmluvný termín a skutočný termín poskytnutia služieb a dodania tovarov s odôvodnením rozdielu termínu dodávky, objem poskytnutých služieb a dodaných tovarov, kontakt na odberateľa potrebný pre overenie si uvedených informácií.
Za predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúcich dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie žiadostí o účasť.
2.
§ 108f ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, a to pre nasledovné osoby/expertov:
a) projektový manažér;
b) hlavný analytik;
c) bezpečnostný konzultant;
d) databázový špecialista;
e) odborník v oblasti vývoja portálových riešení;
f) odborník na integráciu IS;
g) odborník na inštaláciu hardvérovej infraštruktúry;
h) odborník na virtualizáciu serverovej infraštruktúry;
3.
§ 108f ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní - predloženie opisu technického vybavenia a opatrení použitých záujemcom na zabezpečenie kvality služby.
4.
§ 108f ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní - dôkaz o schopnosti zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 1:
1.1 Záujemca preukáže formou potvrdenej referencie na implementáciu min. jedného informačného systému (zahŕňajúcu analýzu, návrh, implementáciu IS, testovanie IS, školenie administrátorov IS a školenie používateľov IS) v minimálnej hodnote 7 000 000 EUR bez DPH.
1.2 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií implementáciu min. dvoch portálových riešení umožňujúcich poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom webových formulárov, kde aspoň jedno z týchto riešení bolo v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH.
1.3 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií poskytnutie min. dvoch služieb systémovej integrácie viacerých informačných systémov, kde aspoň jedna z týchto služieb bola v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH.
1.4 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií implementáciu min. dvoch databázových riešení (zahŕňajúcu minimálne návrh, implementáciu, a testovanie riešenia), kde aspoň jedno z týchto riešení bolo v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH.
1.5 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií poskytnutie min. jednej služby migrácie a konsolidácie dát, kde aspoň jedna z týchto služieb bola v hodnote min. 50 000 EUR bez DPH.
1.6 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií poskytnutie služieb komplexnej podpory informačného systému, vrátane modifikácie a upgradu funkcionality IS, updatu a upgradu aplikačného a programového vybavenia IS, prevádzkovej podpory IS, on-site a on-line podpory IS (tieto služby museli byť poskytnuté v súvislosti s prevádzkou jedného konkrétneho IS) v min. súhrnnej hodnote služieb 2 500 000 EUR bez DPH.
1.7 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií poskytnutie min. jednej služby, predmetom ktorej bola analýza, návrh a implementácia bezpečnostných opatrení informačného systému, kde aspoň jedna z týchto služieb bola v hodnote min. 100 000 EUR bez DPH.
1.8 Záujemca preukáže formou potvrdených referencií dodanie min. dvoch komplexných hardvérových a softvérových infraštruktúr (komplexná infraštruktúra musela pozostávať z dodávky a inštalácie serverov, storagu, sieťovej infraštruktúry a operačných systémov), kde aspoň jedna takáto dodávka hardvérovej infraštruktúry bola v hodnote min. 1 000 000 EUR bez DPH.
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 2:
Záujemca preukáže údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb/expertov zodpovedných za poskytnutie služieb formou predloženia životopisu podpísaného danou osobou a predložením požadovaných certifikátov alebo ich úradne overených fotokópií. Navrhnuté osoby, ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služieb, preukazujú splnenie nasledovných požiadaviek:
2.1 projektový manažér:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti riadenia projektov v oblasti informačno-komunikačných technológií;
2. účasť v pozícii projektový manažér na min. jednom projekte, ktorého predmetom bola implementácia informačného systému v hodnote min. 7 000 000 EUR bez DPH zahŕňajúca analýzu, návrh a nasadenie informačného systému;
3. držiteľ platného certifikátu PRINCE2 Practitioner alebo PMP (Project Manager Professional) na úrovni minimálne B alebo ekvivalentného certifikátu;
2.2 hlavný analytik:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti implementácie informačných systémov;
2. účasť na min. troch projektoch implementácie informačného systému v pozícii osoby zodpovednej za analýzu a návrh riešenia IS, implementáciu, testovanie, rollout a stabilizáciu IS, pričom hodnota aspoň jedného z týchto projektov bola min. 7 000000 EUR bez DPH;
2.3 bezpečnostný konzultant:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti návrhu riešení bezpečnosti informačných systémov;
2. účasť na min. troch projektoch implementácie IS, kde zodpovedal za vykonanie analýzy rizík, analýzy hrozieb a návrhu bezpečnostných opatrení; 3. držiteľ platného certifikátu CISA, CISM alebo iného ekvivalentného certifikátu preukazujúceho obdobnú úroveň znalostí v oblasti informačnej bezpečnosti;
2.4 databázový špecialista:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti implementácie databázových riešení;
2. účasť na min. troch projektoch implementácie databázového riešenia ako súčasti informačného systému, kde zodpovedal za implementáciu
databázového riešenia, pričom aspoň jedno portálové riešenie bolo v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH;
3. držiteľ platného certifikátu Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform alebo Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) alebo Oracle Database Administrator certified Professional alebo iného ekvivalentného pre iné databázové systémy;
2.5 odborník v oblasti vývoja portálových riešení:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti vývoja portálových riešení;
2. účasť na min. troch projektoch implementácie portálového riešenia, kde aspoň jedno portálové riešenie bolo v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH;
3. držiteľ platného certifikátu/potvrdenia preukazujúceho odborné znalosti tohto experta v oblasti tvorby portálových riešení;
2.6 odborník na integráciu IS:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti systémovej integrácie;
2. účasť na min. troch projektoch integrácie informačných systémov, kde aspoň jeden z týchto projektov integrácie informačných systémov bol v hodnote min. 500 000 EUR bez DPH;
2.7 odborník na inštaláciu hardvérovej infraštruktúry:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti inštalácie a servisu serverov;
2. účasť na min. troch projektoch, predmetom ktorých bola inštalácia komplexnej hardvérovej infraštruktúry (komplexná infraštruktúra musela pozostávať z dodávky a inštalácie serverov, storagu, sieťovej infraštruktúry a operačných systémov), kde aspoň jeden z týchto projektov inštalácie hardvérovej infraštruktúry bol v hodnote min. 500 000 EUR bez
DPH;
3. držiteľ platného certifikátu vydaného výrobcom serverov a potvrdzujúceho/oprávňujúceho túto osobu na inštaláciu a servis serverov;
2.8 odborník na virtualizáciu serverovej infraštruktúry:
1. min. 5 rokov praxe v oblasti virtualizácie serverovej infraštruktúry;
2. účasť na min. troch projektoch predmetom ktorých bola virtualizácia serverovej infraštruktúry;
3. držiteľ platného certifikátu Vmware Certified Professional alebo iného ekvivalentného certifikátu pre iné virtualizačné riešenie.
Záujemca je povinný predložiť aj písomný súhlas každej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie uvedených podmienok účasti stanovených pre jednotlivých expertov, že pre účely realizácie plnenia zmluvy bude záujemcovi k dispozícii.
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 3:
Záujemca predloží napr. certifikát o zavedení systému riadenia kvality pre oblasť implementácie a podpory informačných systémov v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 alebo ekvivalentný k nemu, vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie
Na preukázanie podmienky stanovenej v bode 4:
Záujemca (v prípade skupiny dodávateľov - každý jej člen) predloží platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti minimálne na stupeň ,,Vyhradené" vydané podľa § 50 a nasl. zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení. Ak je to v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, verejný obstarávateľ uzná oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu, ak je rovnocenné s oprávnením vydaným podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
Medzinárodné zmluvy bezpečnostného charakteru sú zverejnené na

http://www.nbusr.sk/sk/legislativa/medzinarodnezmluvy.1.html.

Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne preložiť do slovenského jazyka okrem dokladov v českom jazyku. To isté platí aj pre doklady záujemcov so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku.

Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti subdodávateľov (ktoré možu spôsobiť ich odmietnutie)

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
-
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
-
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Prvky elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
740.256/2013.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2012/S 236-388793 z 7.12.2012

IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
29.7.2013 - 11:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
čeština. slovenčina.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 1.
VI.3)Doplňujúce informácie:
1. Predkladanie žiadostí o účasť:
Záujemca predloží svoju žiadosť o účasť v uzavretom obale v lehote na predkladanie žiadostí o účasť, ktorá je v bode IV. 3.4) stanovená do 29.07.2013 do 11:00 na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1). Záujemca predloží žiadosť o účasť v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa osobne cez podateľňu alebo prostredníctvom poštovej zásielky. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti o účasť verejnému obstarávateľovi.
Obal žiadosti o účasť musí byť uzatvorený, nepriehľadný a označený nasledovnými údajmi: - názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania záujemcu;
- v prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo
alebo miesto podnikania každého člena skupiny,
- označenie ,,Užšia súťaž neotvárať",
- označenie heslom verejného obstarávania ,,Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR".
2. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov (bod IV.1.2), ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. Výzva
na predkladanie ponúk a súťažné podklady budú zaslané všetkým záujemcom, ktorí splnia stanovené podmienky účasti.
3. Verejný obstarávateľ v bode IV.3.5 nestanovil dátum zasielania výziev na predkladanie ponúk, nakoľko tento dátum nateraz nie je známy, keďže bude závisieť od vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z ponúk v prípade neobvykle vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky
(predpokladaná hodnota zákazky).
6. Verejný obstarávateľ v rámci tejto užšej súťaže uplatňuje výnimku stanovenú v § 108a zákona o verejnom obstarávaní týkajúcu sa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, záujemcovia preto nie sú oprávnení preukazovať splnenie
podmienok účasti prostredníctvom čestného vyhlásenia, ale priamo dokladmi, z ktorých je možné priamo zistiť, či záujemca stanovené podmienky účasti splnil.
7. Vysvetlenie informácií poskytnutých v tomto oznámení verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr šesť (6) dní pred uplynutím lehoty na predloženie žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude predložená dostatočne vopred t.j najneskôr do 19.07.2013 do 15:00.
8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v slovenskom jazyku.
9. Uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí byť totožný ako záujemca, ktorý požiadal o účasť, preukázal splnenie
podmienok účasti v rámci predmetnej užšej súťaže a následne ho verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky a poskytol mu súťažné podklady.
10. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, procesné alebo obsahové podmienky verejného
obstarávania budú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
820 04 Bratislava
Slovensko

VI.4.2)Podanie odvolania
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27.6.2013