Dodávky - 226645-2014

05/07/2014    S127    - - Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Verejná súťaž 

Slovensko-Košice: Zdravotné pomôcky

2014/S 127-226645

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36601284
Ondavská 8
Kontaktné miesto (miesta): Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Magdaléna Suchá
040 11 Košice
Slovensko
Telefón: +421 557891626
E-mail: msucha@vusch.sk
Fax: +421 557891603

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.vusch.sk

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Kardioplegické sety s príslušenstvom.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice.

Kód NUTS SK042

II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálne zdravotnícke pomôcky kardioplegické sety s príslušenstvom.
II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

33196000, 33141220

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota: 1 001 712 EUR
Bez DPH

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: áno
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
S/01443/OVO/2014
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 237-411538 z 6.12.2013

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 241-418964 z 12.12.2013

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 1 – ŠZM pre kardioplégiu
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Unomed, spol. s r.o.
00612791
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
Slovensko
E-mail: unomed@unomed.sk
Telefón: +421 326505000
Internetová adresa: http://www.unomed.sk
Fax: +421 326505001

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 237 252 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 237 252 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 2 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 2 – Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: machovicova@timed.sk
Telefón: +421 248209511
Internetová adresa: http://www.timed.sk
Fax: +421 248209522

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 131 280 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 131 280 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 3 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 4 – Kardioplegický set skupiny 1
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Meditrade, spol. s r.o.
17312001
Levočská 1
851 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: obchod@meditrade.sk
Telefón: +421 0250109517
Internetová adresa: http://www.meditrade.sk
Fax: +421 0255648925

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 396 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 396 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 4 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 4 – Kardioplegický set skupiny 1
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o.
35757329
Donská 61
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 265456111
Internetová adresa: http://www.operativa.sk
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 396 000 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 396 000 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 5 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 5 Kardioplegické sety skupiny 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Medline Medica Slovakia, s.r.o.
35727578
Kopčianska
852 03 Bratislava
Slovensko
E-mail: medicaslovakia@slovanet.sk
Telefón: +421 263822644
Internetová adresa: http://www.medlinemedicaslovakia.sk
Fax: +421 0263811441

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 6 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 5 – Kardioplegický set skupiny 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o.
35757329
Donská
841 06 Bratislava
Slovensko
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
Telefón: +421 49207118
Internetová adresa: http://www.operativa.sk
Fax: +421 265956504

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie
Časť č.: 7 - Názov: Rámcová dohoda na dodanie kardioplegických setov s príslušenstvom pre časť č. 5 Kardioplegický set skupiny 2
V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
27.6.2014
V.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 0
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Timed, s.r.o.
00602175
Trnavská cesta
821 01 Bratislava
Slovensko
E-mail: machovicova@timed.sk
Telefón: +421 48209510 / 48209511 / 48209515
Internetová adresa: http://www.timed.sk
Fax: +421 248209522

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Bez DPH
Celková konečná hodnota zákazky:
Hodnota: 237 180 EUR
Pri hodnote za rok alebo za mesiac:
Počet mesiacov: 36
V.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
Pre 3. časť predmetu zákazky – Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií v tvare flexibilnej hadičky nebol uzatvorený zmluvný vzťah.
Mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky: MUDr. Adrián Kolesár,PhD., Mgr. Martin Vaľko, Mgr. Matúš Marcin, Ing. Ľubica Kovalíková, JUDr. Michaela Sopková, Mgr. Radoslava Semanová.
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

Orgán zodpovedný za mediáciu

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
36601284
Ondavská 8
040 11 Košice
Slovensko
E-mail: msucha@vusch.sk
Telefón: +421 557891626
Internetová adresa: http://www.vusch.sk
Fax: +421 557891603

VI.3.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V lehotách v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úrad pre verejné obstarávanie
31797903
Dunajská 68, P.O.Box 58
820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
Fax: +421 250264219

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
2.7.2014