Dostawy - 267383-2013

08/08/2013    S153    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Świdnica: Autobusy niskopodłogowe

2013/S 153-267383

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 6
Punkt kontaktowy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Świdnica" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: mgr inż. Mirosław Jajko
58-100 Świdnica
Polska
Tel.: +48 748518100
E-mail: sekretariat@mpk.swidnica.pl
Faks: +48 746604590 / 748518103

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.mpk.swidnica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej”. Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod tytułem: „Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez zakup przyjaznych dla środowiska autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świdnica i Gmin Świdnica i Marcinowice.”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego "Świdnica" Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa 8 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2014) autobusów miejskich, niskopodłogowych w tym 6 sztuk typu SN o długości (11,9 ÷12,1 m) i 2 sztuk typu KN o długości (8,5÷9,0m) dla MPK „Świdnica” Sp. z o.o. wolnych od wad fizycznych i prawnych.
1.Oferowane autobusy muszą być fabrycznie nowe, tj. będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ustalonym terminem ich odbioru, nieeksploatowane i nieużywane do prezentacji lub celów o podobnym charakterze.
2.Oferowane autobusy niskopodłogowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach zawartych w: Dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), oraz odpowiadać warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.);
3.Oferowane autobusy muszą spełniać normy zawarte w Regulaminie nr 36 EKG ONZ oraz Dyrektywie Unii Europejskiej nr 2001/85/WE.
4.Oferowane autobusy, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. 2011 nr 96 poz. 559), muszą spełniać parametry opisane w pkt 2.1 i 2.2 „Specyfikacji technicznej autobusów”.
Wymagane parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2.
- zużycie paliwa do powyższych wyliczeń przyjęte zostało z wyników testów SORT 2, a poziom emisji spalin wg testu ETC (europejski test niestacjonarny)
- obliczenia przy założeniu cyklu życia pojazdu 800 000 km.
5.Oferowane typy autobusów muszą posiadać aktualne „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu" wydane zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, stanowiące podstawę do ich zarejestrowania na terenie Polski na dzień składania oferty. Dokumenty homologacyjne oferowanego modelu typu i wersji ekologicznej autobusu wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do oferty.
6. Autobusy oferowanych typów winny być przedstawicielem rodziny autobusów o różnych klasach pojemności i o wysokim stopniu unifikacji stosowanych komponentów.
7. Wszystkie oferowane autobusy muszą być autobusami tej samej marki, w ramach danej grupy tego samego typu, zgodnie z załącznikiem nr 1 siwz „Specyfikacja techniczna autobusów”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34121400

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700 000 PLN
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 700 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 8 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium w wysokości: 100 000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zapłata należności: do 30 dni od dat poszczególnych dostaw autobusów, po podpisaniu protokołów ostatecznego odbioru autobusów przez Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp, określając zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełniający warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Na potwierdzenie spełniania warunków posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia Wykonawcy powinni przedłożyć:
1) wykaz dostaw/(zgodnie z zał. nr 5) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, norm ekologicznych, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże minimum dwie dostawy co najmniej po 3 autobusy miejskie niskopodłogowe, modelu i wersji ekologicznej w danym typie (SN, KN) jak zaoferowane w niniejszym postępowaniu.
2) wykaz autoryzowanych stacji obsługi (zgodnie z zał. Nr 6 do siwz), przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli przynajmniej jedna ze wskazanych stacji obsługi będzie znajdowała się na terenie Polski, działała w systemie 24 h, posiadała autoryzację producenta w pełnym zakresie oraz dysponowała mobilnym serwisem (wozami serwisowymi).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp)
Posługując się doświadczeniem innego podmiotu wykonawca winien powołać się na jego udział w wykonywaniu części zamówienia, którą to część należy określić na formularzu oferty.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Zużycie paliwa wg SORT-2. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
1/13/A
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.9.2013 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.9.2013 - 11:15

Miejscowość

58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie wspófinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pod nazwą:
„Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez zakup przyjaznych dla środowiska autobusów do obsługi linii komunikacyjnych na terenie Miasta Świdnica i Gmin Świdnica i Marcinowice.”
VI.3)Informacje dodatkowe:
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 3 do siwz) – w oryginale,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. Ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Konsorcjum (wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia)
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) w/w oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) ma być złożone:
- wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców (jeżeli będzie je składał pełnomocnik, wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna),
albo
- przez każdego Wykonawcę odrębnie.
Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. od 2) do 6) składa każdy członek konsorcjum.
Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2), 3), 4), i 6)
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że:
7) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (w miejsce dokumentu wymienionego w pkt. 2) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu ( w miejsce dokumentów wymienionych w pkt.3), 4) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.6), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, (w miejsce dokumentów wymienionych w pkt.5) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania opisane w rozdziale 5 dziale VI Pzp środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz terminach opisanych w art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
00-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.8.2013