Works - 273769-2017

15/07/2017    S134    - - Works - Contract notice - Open procedure 

Poland-Uniejów: Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants

2017/S 134-273769

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów
99-210
Poland
Contact person: Aleksandra Borowska
Telephone: +48 632889744
E-mail: urzad@uniejow.pl
Fax: +48 632889743
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://www.uniejow.bip.net.pl/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uniejow.bip.net.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozbudowa kompleksu termalno- basenowego realizowanego w ramach projektów „Rozwój uzdrowiska Uniejów (...)” i „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej(...”.

Reference number: ZP.271.11.2017
II.1.2)Main CPV code
45212000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie kompleksu termalno- basenowego realizowanego w ramach projektu pn. : „Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej” i „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego” Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. Lokalizacja inwestycji: ul. Zamkowa działki o nr ewid.6/3, 6/5 i 6/6 w obrębie Uniejów,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, zasadami i warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem umowy, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000
45262100
45443000
45421000
45432100
45421146
45442120
45410000
45260000
45223500
45262500
45262210
45262350
45111200
45233200
45310000
45312310
45311200
45317200
45315700
45231300
45331100
45332200
45331000
32410000
32420000
35120000
45311000
45312000
45331110
45333000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Uniejów, ul. Zamkowa działki o nr ewid. , 6/5 i 6/6.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie obejmuje następujące elementy:

A) Rozbiórkę elementów terenowych

B) budowa budynku basenowego

— Powierzchnia zabudowy: 1 507,30 m2

Powierzchnia netto obiektu: 3 047,28 m2

Kubatura: 16 495,50 m3

Wysokość budynku: 8,0m

Maksymalne wymiary: 120,3 x 18,3m,

Ilość kondygnacji: 2 nadziemne z podpiwniczeniem

Obiekt składać się będzie z następujących zespołów funkcjonalnych: Parter:

zespół wejściowy mieszczący hol wejściowy z szatnią i toaletami publicznymi (w tym dla osób niepełnosprawnych), kasy przejściowe, klatki schodowe, pomieszczenie sklepu

zespół przebieralniowo-natryskowy rodzinny/dla niepełnosprawnych, zespołami sanitarno-natryskowymi dla kobiet i mężczyzn,

część pomieszczeń zespołu gastronomicznego obejmujące magazyny ogólny, dla pizzy

zespół pomieszczeń technicznych, w tym pomieszczenia przyłącza i rozdzielni elektrycznej, pomieszczenia chemii basenowej i magazynowe

Piętro:

zespół gastronomiczny, zapleczem oraz salą restauracyjną na 48 osób,

strefa wypoczynkowa

toalety ogólnodostępne

Piwnica:

zespół przebieralniowo-natryskowy rodzinny/dla niepełnosprawnych z przebieralniowymi, zespołami sanitarno-natryskowymi dla kobiet i mężczyzn,

zespół rozrywkowy,

część pomieszczeń gastronomi obejmująca chłodnie oraz pomieszczenia do przygotowywania ciasta do pizzy,

pomieszczenia personelu damskie i męskie z osobnymi węzłami sanitarnymi,

pomieszczenia techniczne (magazyny, komora mroźnicza),

C) Budowę instalacji wewnętrznych obejmujących

— instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

— instalację hydrantową,

— instalację kanalizacji sanitarnej

— instalację grzewczą

— instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

— instalację elektryczną

— instalację niskoprądową

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia w postaci mebli biurowych, wyposażenia technologii kuchni w tym sprzętów AGD jak piece, lodówki, zlewy etc. oraz systemu elektronicznego zarządzania i obsługi klientów (ESOK) wraz z szafkami dla klientów obiektu. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień, posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu, który jest ujęty w zakresie dokumentacji projektowej ale nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. Powyższe dostawy zrealizowane zostaną w ramach odrębnego zadania równolegle z niniejszym zadaniem przez operatora obiektu tj. PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Zadanie realizowane jest w korelacji z odrębnym projektem inwestycyjnym w obszarze tego samego kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów w zakresie dwóch zadań częściowych tj. „Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno – rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów -

nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu” i „Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych kompleksu uzdrowiskowo-termalnego” Dodatkowo odrębną część kompletnego zadania w ramach rozbudowy kompleksu Termy Uniejów stanowi dostawa wyposażenia kompletnego obiektu w tym wyposażenie gastronomiczne i meble, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do zarządzania obiektem ESOK wraz z szafkami dla użytkowników etc.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego obiektu basenowego, w związku z czym roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją winny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne funkcjonowanie i pracę w/w obiektu pływalni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wysokość Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPO WŁ NA LATA 2014 – 2020.
II.2.14)Additional information

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Wadium należy wnieść w wysokości 150 000 PLN

Minimalna wysokośc zabezpieczenia 8 %

Wymagany okres gwarancji min. 60 m-cy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000
45262100
45443000
45421000
45432100
45421146
45442120
45410000
45260000
45223500
45262500
45262210
45262350
45111200
45233200
45310000
45312310
45311200
45317200
45315700
45231300
45331100
45332200
45331000
32410000
32420000
35120000
45311000
45312000
45331110
45333000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Uniejów, ul. Zamkowa działki o nr ewid. 6/3, 6/5.

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac budowlanych:

Budowy basenu rekreacyjnego wielofunkcyjnego ze stali nierdzewnej wyposażonego w leżanki i ławeczki rurowe z masażem powietrznym, masaże karku, masaże ścienne z zasysaniem powietrza, gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi atrakcjami, kaskadę wodną, armatki wodne, schody wejściowe,

Budowy komory technologicznej podziemnej, przylegającej do basenu,

Budowy systemu uzdatniania wody basenowej,

Budowy instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

Budowy instalacji hydrantowej,

Budowy instalacji kanalizacji sanitarnej,

Budowy instalacji grzewczej,

Budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

Budowy instalacji elektrycznej,

Budowy instalacji niskoprądowych,

Podstawowe parametry:

Powierzchnia lustra wody – 769,6 m2

Powierzchnia netto obiektu – 563,8 m2

Kubatura – 2 898,50 m3

Ilość kondygnacji: 1 podziemna

Podstawowe dane technologiczne

Główne elementy systemu uzdatniania wody basenowej:

— filtrowanie wstępne przez łapacze włókien,

— dozowanie środka wspomagającego koagulację

— dozowanie koagulanta

— filtrowanie przez filtry wielowarstwowe ze złożem filtracyjnym z aktywowanego szkła i węgla aktywnego

— naświetlanie promieniami UV

— ogrzewanie wody obiegowej

— dozowanie korektora pH,

— dozowanie środka dezynfekcyjnego – podchlorynu sodu

— dozowanie środka utleniającego

— odzysk ciepła z wód popłucznych z filtrów, ze ścieków szarych z natrysków, z wody odprowadzanej z brodzików do stóp (nogomyjek)

— zastosowanie sterowania pracą lamp UV,

— zastosowanie w systemie sterowania instalacji uzdatniania wody basenowej trybu pracy „ekonomicznego”, umożliwiającego czasowe (np. między godzinami 22:00 a 6:00) zmniejszenie wydajności systemu filtracyjnego

Zakres zamówienia nie obejmuje wyposażenia w postaci mebli biurowych, wyposażenia technologii kuchni w tym sprzętów AGD jak piece, lodówki, zlewy etc. oraz systemu elektronicznego zarządzania i obsługi klientów (ESOK) wraz z szafkami dla klientów obiektu. Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie wszelkich niezbędnych przyłączy kotwień, posadzeń oraz innych robót budowlanych niezbędnych do podłączenia wyposażenia obiektu, który jest ujęty w zakresie dokumentacji projektowej ale nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. Powyższe dostawy zrealizowane zostaną w ramach odrębnego zadania równolegle z niniejszym zadaniem przez operatora obiektu tj. PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Zadanie realizowane jest w korelacji z odrębnym projektem inwestycyjnym w obszarze tego samego kompleksu Termalno-Basenowego w Uniejowie, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów w zakresie dwóch zadań częściowych tj. „Zrównoważone wykorzystanie potencjału turystyczno – rekreacyjnego poprzez rozwój usług uzdrowiskowych w Termach Uniejów -

nadbudowa i przebudowa najstarszej części basenu” i „Rozbudowa i modernizacja z doposażeniem dwóch istniejących niecek zewnętrznych kompleksu uzdrowiskowo-termalnego” Dodatkowo odrębną część kompletnego zadania w ramach rozbudowy kompleksu Termy Uniejów stanowi dostawa wyposażenia kompletnego obiektu w tym wyposażenie gastronomiczne i meble, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie do zarządzania obiektem ESOK wraz z szafkami dla użytkowników etc.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego obiektu basenowego, w związku z czym roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją winny być prowadzone w sposób umożliwiający swobodne funkcjonowanie i pracę w/w obiektu pływalni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wysokość Zabezpieczenie należytego wykonania umowy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/06/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPO WŁ NA LATA 2014 – 2020.
II.2.14)Additional information

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Wadium należy wnieść w wysokości 100 000 PLN

Minimalna wysokość zabezpieczenia 8 %,

Wymagany okres gwarancji min. 60 m-cy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Dla części 1 Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000 PLN

Dla części 2 Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które w oparciu o art. 26 ust 1 ustawy Pzp zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia:

wykazu robót budowlanych ), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są:

— referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składają wspólnie

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami., w tym;

Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

— Kierownika robót teletechnicznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń – w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— Kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegającego na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy:

Dla części 1: budynku użyteczności publicznej zaszeregowanego w kategorii XV* – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3 wyposażonego w instalację c.o z sieci ciepłowniczej, wentylację, klimatyzację Dla części 2: obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w nieckę basenową o powierzchni lustra wody co najmniej 400 m2, zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ oraz co najmniej 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu sportowo-rekreacyjnego tj. pływalni, basenu, basenu odkrytego wyposażonego w nieckę basenową stalową

w zakresie osób Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ze dysponuje lub będzie dysponował:

— dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika Budowy posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy w tym co najmniej na jednym zadaniu obejmującym co najmniej: budowę, przebudowę, rozbudowę budynku użyteczności publicznej* zaszeregowanego w kategorii XV* – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3

— dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika Budowy posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień na stanowisku Kierownika Budowy w tym co najmniej na jednym zadaniu obejmującym budowę, przebudowę, rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego pływalni basenu, basenu odkrytego o powierzchni lustra wody co najmniej 400m2

.-dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe: od uzyskania uprawnień

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą co na

dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót teletechnicznych posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień. W tym co najmniej doświadczenie kierowania robotami branżowymi w zakresie budowy lub przebudowy co najmniej jednego budynku wyposażonego w co najmniej instalacje (w ramach jednego obiektu): telefoniczną, telewizyjną, kontroli dostępu, CCTV, alarmową i SAP.

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót teletechnicznych posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień.

dla części 1: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót sanitarnych posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w tym co najmniej na minimum jednej inwestycji w zakresie budynku użyteczności publicznej* zaszeregowanego w kategorii XV* – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny; o kubaturze brutto nie mniejszej niż 10 000 m3, wyposażonym w instalację c.o z sieci ciepłowniczej. wentylację, klimatyzację.

dla części 2: 1 osobą, która będzie pełnić funkcje Kierownika robót sanitarnych posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień w tym co najmniej na minimum jednej inwestycji w zakresie instalacji technologii basenowej dla niecek o pow. lustra wody minimum 400 m2, zasilanego w medium technologiczne typu solanka, woda termalna tj. wodą o wysokim zasoleniu, o podwyższonej temperaturze i agresywną wymagającą zastosowania materiałów odpornych na jej korozyjny wpływ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany zgodnie z projektem umowy oraz zapisami SIWZ rozdział XVIII. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności (pracownicy techniczni, fizyczni, obsługa podnośników, dźwigów) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budowa, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówień uzupełniających obejmować będzie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2017
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2017
Local time: 10:30
Place:

Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, pokój nr 4.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Z postępowania zamawiający wykluczy: Wykonawcę o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 24 ust 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie >=10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: a)informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,b)zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, ; d) .Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wyroku sądu skazującego za wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakreW przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa lit a- d składają :informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; -dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności -dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności -dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit a- d ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. .Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków UE.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2017