Supplies - 273971-2017

15/07/2017    S134    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Piła: Engineering design services

2017/S 134-273971

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Pila
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Poland
Contact person: Jerzy Major
Telephone: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Fax: +48 672122471
NUTS code: PL411

Internet address(es):

Main address: www.bip.pila.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.pila.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem-Etap I Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Reference number: BZP.271.23.2017
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie rekonfiguracji i ewentualnie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie Miasta Piła w zakresie określonym i zgodnym z Programem Funkcjonalno–Użytkowym (PFU), stanowiącym Zał. nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 6 do SIWZ oraz w PFU, stanowiącym Zał. nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34971000
35120000
48821000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL411
Main site or place of performance:

Piła.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie rekonfiguracji i ewentualnie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu na terenie Miasta Piła w zakresie określonym i zgodnym z Programem Funkcjonalno–Użytkowym (PFU), stanowiącym Zał. nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zał. nr 6 do SIWZ oraz w PFU, stanowiącym Zał. nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 50,00
Cost criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 30,00
Cost criterion - Name: Czas reakcji serwisowej / Weighting: 20,00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 01/02/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.
II.2.14)Additional information

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile w ramach Osi Priorytetowej 3 ”Energia” Działania 3.3.”Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1” Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie systemu monitoringu o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/08/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/08/2017
Local time: 10:10
Place:

W siedzibie Zamawiającego przy pl. Staszica 10 w Pile, pokój 4 – Biuro Zamówień Publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587808
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/07/2017