Supplies - 274026-2017

15/07/2017    S134    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Czech Republic-Pardubice: Kitchen equipment

2017/S 134-274026

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Statutární město Pardubice
00274046
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
530 21
Czech Republic
Contact person: Ing. Karolína Vopršalová
Telephone: +420 466859421
E-mail: Karolina.Voprsalova@mmp.cz
Fax: +420 466859436
NUTS code: CZ053

Internet address(es):

Main address: http://www.pardubice.eu

Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/pardubice

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://nen.nipez.cz/profil/pardubice
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení.

Reference number: IS/13/17
II.1.2)Main CPV code
39221000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č.p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a instalaci technologického gastro zařízení kuchyně, dodávky drobného gastro vybavení včetně zkušebního provozu a provedení stavebních úprav spočívající v dispozičních úpravách kuchyňského provozu v budově F včetně souvisejících prostor v 1. PP, 1.NP a 2.NP. Stavební úpravy si vyžádají úpravy elektroinstalace silnoproud a slaboproud, ZTI, vytápění, vzduchotechniky, MaR. Dále bude provedena rekonstrukce stávající plynové přípojky. Předmět plnění je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Rekonstrukce kuchyně pro SSmP“, zpracovanou společností CODE, spol. s r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 42 100 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

ČÁST 1: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39221000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053
Main site or place of performance:

Pardubice.

II.2.4)Description of the procurement:

Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně včetně dodávky drobného gastro vybavení. Dodavatel v rámci 3 měsíčního zkušebního provozu zajistí nejdříve zaučení obsluhy gastro technologie (zaučení 3 směn pracovníků SSmP) po dobu 3 dnů místě plnění a po dobu následujících 14 dnů (14 směn)v rámci zkušebního provozu, kdy bude vařit zaučený personál, dodavatel zajistí přítomnost 1 technika) v místě plnění pro okamžité řešení případných problémů s dodanou gastro technologií nebo jeho obsluhou.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 300 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 9
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Projekt bude spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2020.

Ad II.2.7) Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění a předání objednateli do zkušebního provozu:do 6 měsíců od předání místa plnění dodavateli + zkušební provoz po dobu 3 měsíců od předání do zkušebního provozu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Část 2: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
75000000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053
Main site or place of performance:

Pardubice.

II.2.4)Description of the procurement:

Provedení stavebních úprav spočívající v dispozičních úpravách kuchyňského provozu v budově F včetně souvisejících prostor v 1. PP, 1.NP a 2.NP., rozšíření přístupové vyrovnávací rampy o prosklené zádveří a lehké přestřešení nad rampou a zádveřím. Stavební úpravy si vyžádají úpravy elektroinstalace (silnoproud + slaboproud), ZTI, vytápění, vzduchotechniky, MaR. Dále bude provedena rekonstrukce stávající plynové přípojky, která kapacitně nevyhovuje rekonstruované kuchyni.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 900 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Projekt bude spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2020. (Výjma IO 01- D2 Přípojka plynu).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmínky profesní kvalifikace pro ČÁST 1 veřejné zakázky: – dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

— dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – doložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro živnost:

— Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

— Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Podmínky profesní kvalifikace pro ČÁST 2 veřejné zakázky: – dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

— dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – doložením oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání pro živnosti:

— Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a

— Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a

— Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

— dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to předložením dokladu – Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v oboru pozemní stavby.

Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Technickou kvalifikaci pro část 1 veřejné zakázky prokáže dodavatel: – dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením – seznamu významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, o realizaci níže uvedených dodávek.

Technickou kvalifikaci pro část 2 veřejné zakázky prokáže dodavatel: – dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona – doložením seznamu stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Požadavkem zadavatele pro část 1 veřejné zakázky je doložení: – min. 1 významné dodávky poskytnuté dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení spočívající v dodávce technologie kuchyně v hodnotě min. 7 000 000 CZK bez DPH a

— min. 1 významné dodávky poskytnuté dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení spočívající v dodávce aktivního tabletového systému v hodnotě min. výši 500 000 CZK bez DPH.

Požadavkem zadavatele pro část 2 veřejné zakázky je doložení: – min. 2 referenčních zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let a to obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky (tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti nebo rekonstrukce objektu) ve finančním objemu min. 9 000 000 CZK bez DPH/zakázka. → doložení formou osvědčení vystavených odpovědnými zástupci objednatelů zahrnujících pro každou referenční zakázku min. tyto údaje: název stavby/zakázky, termín realizace, identifikační údaje objednatele vč. kontaktní osoby a tel. spojení, celkovou cenu zakázky bez DPH, skutečnou cenu předmětných prací a jejich popis (dostatečně prokazující splnění požadované technické kvalifikace) pro jednotlivé reference a dále informaci, že tyto stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2017
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/08/2017
Local time: 13:00
Place:

Zasedací místnost Rady města Pardubic.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání obálek s nabídkami proběhnev zasedací místnosti Rady města Pardubic, budova Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, Pardubice (1. patro).

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: členové hodnotící komise (popř. jejich náhradníci), zástupci zadavatele, zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za dodavatele).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2017