Supplies - 274062-2017

15/07/2017    S134    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Firefighting, rescue and safety equipment

2017/S 134-274062

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Dorota Czaja
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.2rblog.wp.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Poland
Contact person: Dorota Czaja
E-mail: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.2rblog.wp.mil.pl

I.4)Type of the contracting authority
Other type: Skarb Państwa – Jednostka Budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa zestawów do działań ratowniczych.

Reference number: D/116/2017
II.1.2)Main CPV code
35110000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do działań ratowniczych w ilości ogółem 100 zestawów, w tym zamówienie gwarantowane w ilości 65 zestawów oraz zamówienie opcjonalne w ilości 35 zestawów.

2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

3. Miejsce realizacji dostawy: 3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Saperów 3.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 790 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

3 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Dęblin, 08-530 Dęblin, ul. Saperów 3.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do działań ratowniczych w ilości ogółem 100 zestawów, w tym zamówienie gwarantowane w ilości 65 zestawów oraz zamówienie opcjonalne w ilości 35 zestawów.

2.Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do działań ratowniczych w ilości ogółem 100 zestawów, w tym zamówienie gwarantowane w ilości 65 zestawów oraz zamówienie opcjonalne w ilości 35 zestawów

2. Zamawiający przewiduje prawa opcji w przedmiotowym postępowaniu. Wykorzystanie prawa opcji określono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy – załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane wykonane zostało w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej – ilość dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 30.11.2017 r. (w zależności od tego, który z w/w terminów upłynie wcześniej). Termin realizacji dostaw opcjonalnych do dnia 30.11.2017 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową.

Zamawiający na potwierdzenie warunku żąda następujących dokumentów: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – zgodnie z art. 22a ust. 1.

W wymienionych przypadkach, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust.2).

Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda:

1) w przypadku warunku dotyczącego posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dokumentu o którym mowa powyżej tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenia wykonawcy określającego:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Uwaga

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości

wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 900 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zamawiający określił w załączniku nr: 5 do SIWZ- wzór umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/08/2017
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/10/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/08/2017
Local time: 12:00
Place:

Siedziba Zamawiającego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (powyższe opisane w sekcji: III.1.1. , III.1.2 oraz III.1.3 niniejszego ogłoszenia) oraz wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty Oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – szczegóły dotyczące złożenia oświadczenia JEDZ opisane zostały w rozdziale VII pkt. 1.1 SIWZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.1- 2.4.7 SIWZ (zgodnie z § 5 pkt. 1- 6 i pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2.4.7 SIWZ tj. Informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. Zamawiający w dniu zamieszczenia informacji z otwarcia ofert udostępni wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII w pkt. 2.4.1.-2.4.6. SIWZ.

5.Zamawiający żąda wniesienia wadium w łącznej wysokości 115 800,00 PLN (sto piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IX SIWZ.Wzór gwarancji przetargowej(wadium)zawiera załącznik nr 7 do SWIZ.

6.Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.

7.Zamawiający informuje,iż opis kryteriów i ich wag oraz sposobu oceny ofert określony został szczegółowo w rozdziale XIV SIWZ.

8.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

9.Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian treści umowy na podstawie art.144 ustawy PZP. Szczegółowe informacje dotyczące zmian treści umowy zostały określone w rozdziale XVIII SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy).

10.Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

11.Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, poprzez posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008, iż Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością;

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się złożenia:

Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzony za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem, które stanowi integralną część certyfikatu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 10 dni. 2. Na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy – 15 dni. 3 Na treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni. 4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2017