Services - 275438-2017

15/07/2017    S134    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Security services

2017/S 134-275438

Social and other specific services – utilities

Contract notice

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Żelazna 61
Warszawa
00-848
Poland
Contact person: Monika Drygała-Puto
Telephone: +48 224594285
E-mail: zamowienia@ztm.waw.pl
Fax: +48 224594224
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.ztm.waw.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.ztm.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz ochrona przeciwpożarowa na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie.

Reference number: 57/2017
II.1.2)Main CPV code
79710000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot Zamówienia obejmuje ochronę fizyczną osób i mienia, a także ochronę przeciwpożarową, realizowane w formie:

a) bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z Ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1432) i odpowiednimi aktami wykonawczymi do ustawy,

b) kontroli obiektów przez patrole interwencyjne,

c) ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) oraz ustawy z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505) wraz z ochroną fizyczną osób i mienia.

Szczegółowe informacje oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1- 6 do OPZ.

W postępowaniu przewidziana jest aukcja elektroniczna. Zasady i warunki przeprowadzenia aukcji elektr. określa szczegółowo rozdz. XVIIa SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot Zamówienia obejmuje ochronę fizyczną osób i mienia, a także ochronę przeciwpożarową, realizowane w formie:

a) bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z Ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1432) i odpowiednimi aktami wykonawczymi do ustawy,

b) kontroli obiektów przez patrole interwencyjne,

c) ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) oraz ustawy z dnia 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505) wraz z ochroną fizyczną osób i mienia.

Szczegółowe informacje oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami 1- 6 do OPZ.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Start: 30/09/2017
End: 30/09/2019
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy

1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Pzp 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający uzna,że Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli 1)posiada koncesję-zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, ministra właściwego ds. wewnętrznych zezwalającą na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej b)zdolności technicznej lub zawodowej: 1)wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzanie działalności jest krótszy–w tym okresie,należycie wykonał lub należycie wykonuje,przynajmniej 2 usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia za min.1000000 PLN brutto każda,przy czym w przypadku usług trwających, wartość powyższa musi być osiągnięta (zafakturowana).

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Ad KRYTERIA OCENY OFERT:Cena oferty brutto będąca sumą-iloczynu ceny jednostkowej bruttojednogodzinnegowykonaniaprzedmiotu zamówienia przezpracownika ochrony przeciwpożarowej wraz z ochronąosób i mienia orazliczby godzin,wktórych będzie realizowany PrzedmiotZamówienia przezpracownika ochrony przeciwpożarowej wraz zochroną osób i mienia wtrakcie Umowy,oraz-iloczynu cenyjednostkowejbrutto jednogodzinnego wykonania przedmiotu zamówienia przez pracownika ochrony fizycznej osób i mienia orazliczby godzin,wktórych będzie realizowany Przedmiot Zamówienia przez pracownika ochrony fizycznej osób i mienia w trakcie Umowy,oraz-iloczynu ceny jednostkowej brutto jednorazowego podjazdu patrolu interwencyjnego na kontrolowany obszar określony przez zamawiającego w SIWZ orazliczby podjazdów realizowanych w ramach Przedmiotu Zamówienia przez patrol interwencyjny w trakcie Umowy-90 %

Liczba wykonanychwłasnych usługw zakresieochrony fizycznej osób i mienia-10 %.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

AD KRYTERIA OCENY OFERT:szczegółowy opis punktacji w przyjętych kryteriach określa SIWZ.

AD DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA (2):Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w rozdz. VIII ust.4 SIWZ zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia,o którym mowa w rozdz. X.1.1) SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdz.X ust.3 ppkt 1)-7) i ust. 5 SIWZ.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 31/07/2017
Local time: 11:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Ad warunki udziału i podstawy wykluczenia: 2.Zamawiający może,na każdym etapie postępowania,uznać,żeWykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,lub jego części,polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:1)Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie,będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2)Zamawiający oceni,czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1,2, i 8 ustawy Pzp.3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,jeśli podmioty te zrealizują usługi,do realizacji których te zdolności są wymagane;5.Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,zastosowanie mają regulacje art. 23,art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy Pzp.7.Wykonawca,który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,może przedstawić dowody na to,ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,organizacyjnych i kadrowych,które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,jeżeli wobec wykonawcy,będącego podmiotem zbiorowym,orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.8.Wykonawca nie podlega wykluczeniu,jeżeli zamawiający,uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej w pkt. 7. 9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, gdy zaistnieją przesłanki określone w art.24 ust.5 pkt 1,2,4,8ustawy Pzp.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda:1)oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w post2)koncesji wydanej przez ministra właściwego ds. wewn, zezwalającej na działalność gospod.w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia3)wykazu usług wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie(zgodnego z Zał5 do SIWZ)oraz dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług4)zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia zasobów.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

AD DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA (3):W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach wym.w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,zamawiający żąda:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lubrozłożenie na raty zaległychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż3miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,żewykonawca zawarł porozumienie zwłaściwymorganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawyPzp;5) świadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.4. Gdy w postępowaniu zostanie złożona więcej niż jedna oferta,wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (oraz w rozdz.XIVpkt 8 SIWZ), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.5.Rozdz. X ust. 5 -7 SIWZ określa, jakie dokumenty musi złożyc Wykonawca, gdy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.6. Rozdz. X ust. 8-9 SIWZ określa wymagania dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

AD WADIUM:Wymagane jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).Wadium może być wniesione w: pieniądzu,gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych.

AD TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/07/2017