Leveringen - 301297-2017

02/08/2017    S146    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Coevorden: Diverse medische instrumenten en producten

2017/S 146-301297

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Coevorden
Postbus 2
Coevorden
7740 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coevorden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
Borger-Odoorn
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.borger-odoorn.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente De Wolden
Postbus 20
De Wolden
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL133

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dewolden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Hoogeveen
Postbus 20.000
Hoogeveen
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL13

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hoogeveen.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meppel
Postbus 501
Meppel
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Westerveld
Postbus 50
Havelte
Nederland
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL132

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentewesterveld.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding Wmo hulpmiddelen — gemeenten Borger-Odoorn, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden, Westerveld en Meppel.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De huidige raamovereenkomsten van de gemeenten Borger-Odoorn, De Wolden, Hoogeveen, Coevorden, Westerveld en Meppel voor levering, servicedienstverlening en onderhoud van de Wmo hulpmiddelen lopen af op 31.12.2017 en bevatten geen mogelijkheid tot verlenging meer. Hiervoor moeten dan ook nieuwe raamovereenkomsten gesloten worden. Borger-Odoorn en Coevorden hebben op dit moment een overeenkomt met JenS-Beenhakker, waarbij de hulpmiddelen worden gehuurd van JenS-Beenhakker. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Westerveld en Meppel hebben op dit moment een raamovereenkomst met Meyra, waarbij de hulpmiddelen worden gekocht van Meyra en ook het onderhoud en servicedienstverlening door hen wordt gedaan. De 6 samenwerkende gemeenten wensen per 1.1.2018 gezamenlijk een nieuwe raamovereenkomst te sluiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL13
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeenten hebben een aantal doelstellingen opgesteld waaraan moet worden voldaan bij de uitvoering van de raamovereenkomst:

— een raamovereenkomst met 1 opdrachtnemer;

— aandacht voor management van het contract;

— werken met functionele categorieën hulpmiddelen;

— de gemeenten vergoeden dat wat adequaat en goedkoop noodzakelijk is;

— er wordt alleen gewerkt met all-in tarieven;

— er wordt gewerkt met een generale machtiging voor de levering van hulpmiddelen;

— de cliënt is tevreden met zijn/haar hulpmiddel en de daarbij door opdrachtnemer geleverde servicedienstverlening.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2018
Einde: 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1.1.2018 en heeft een looptijd tot en met 31.3.2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 3-maal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er zijn ten behoeve van deze aanbesteding 2 vragenronden gepland. Aangezien vragen voor de tweede ronde enkel betrekking kunnen hebben op vragen die gesteld zijn voor de eerste nota van inlichtingen wordt van inschrijvers een proactieve en zorgvuldige houding verwacht.

Vragen voor de eerste vragenronde kunnen uiterlijk tot vrijdag, 25.8.2017, 10:00 uur in het bijgevoegde Excel-bestand, waar mogelijk voorzien van motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend.

Na de eerste nota van inlichtingen worden inschrijvers in de gelegenheid gesteld nadere vragen te stellen over de beantwoording van de eerder gestelde vragen. Inschrijver dient hierbij specifiek aan te geven op welk vraagnummer haar nadere vraag ziet. De nadere vragen kunnen tot uiterlijk dinsdag 19.9.2017, 10:00 uur worden ingediend.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uitsluitingsgronden:

De inschrijver dient middels de eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver of persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, in de zin van de volgende in 2.86 Aw 2012 beschreven redenen:

a. deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24.10.2008 ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;

b. omkoping in de zin van artikel 3 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn en van artikel 2, eerste lid, van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22.7.2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privésector;

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap;

d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10.6.1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

e. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten in de zin van de artikelen 1, 3 en 4 van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13.6.2003 inzake terrorismebestrijding;

f. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5.4.2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ.

De inschrijver dient daarnaast middels de eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient tevens middels de eigen verklaring te verklaren dat in de afgelopen drie (3) jaren geen sprake is (geweest) van de volgende situaties zoals opgesomd in 2.87 Aw 2012:

a. de inschrijver een of meer van de in artikel 2.81, tweede lid, genoemde verplichtingen heeft geschonden;

b. de inschrijver of gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de gegadigde of inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving;

d. de inschrijver of gegadigde met andere ondernemers overeenkomsten heeft gesloten die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;

e. er sprake is van een belangenconflict in de zin van artikel 1.10b;

f. wegens de eerdere betrokkenheid van de inschrijver bij de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure heeft zich een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 2.51 voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;

g. de inschrijver heeft blijk gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift van een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht van een speciale-sectorbedrijf of een eerdere concessieopdracht en dit heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die eerdere opdracht, tot schadevergoeding of tot andere vergelijkbare sancties;

h. de inschrijver heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van gronden voor uitsluiting of het voldoen aan de geschiktheidseisen, of heeft die informatie achtergehouden, dan wel was niet in staat de ondersteunende documenten, bedoeld in de artikelen 2.101 en 2.102, over te leggen;

i. de inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende dienst onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedure kan bezorgen, of heeft door nalatigheid misleidende informatie verstrekt die een belangrijke invloed kan hebben op besluiten inzake uitsluiting, selectie en gunning;

j. inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of van sociale zekerheidspremies.

Inschrijving handels- en beroepsregister:

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving. Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

De inschrijver dient afdoende verzekerd te zijn inzake aansprakelijkheid door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient minimaal 2 500 000 EUR per gebeurtenis te dekken alsmede minimaal 2 gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.

Ter bewijs van deze verklaring kan de beoogd opdrachtnemer worden verzocht de volgende gegevens aan de aanbestedende dienst te overleggen:

— Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfsaansprakelijkheid.

— Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen is het toegestaan een geldig verzekeringscertificaat te overleggen waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is alsook de bedragen waarvoor inschrijver verzekerd is.

Financiële gegevens:

Inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen. De inschrijver dient hiertoe in staat te zijn om, indien de inschrijver de opdracht gegund krijgt, een (meest) recente accountantsverklaring af te geven zonder een continuïteitsparagraaf.

NB:

Indien enkel geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Technische bekwaamheid:

De inschrijver dient bij de inschrijving referentie(s) op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen, teneinde zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetenties) van de onderhavige opdracht.

Vorenstaande houdt in dat inschrijver per geformuleerde kerncompetentie maximaal één (1) referentie dient in te dienen. De kerncompetenties zijn:

— ervaring met het verhuren van minimaal 736 Wmo-hulpmiddelen per jaar;

— ervaring met leveren van minimaal 177 Wmo-hulpmiddelen per jaar;

— ervaring met servicedienstverlening en beheer van minimaal 2 070 Wmo-hulpmiddelen gedurende 1 jaar;

— ervaring met het voeren van administratie voor een bestand van minimaal 2 806 Wmo-hulpmiddelen.

Ter bewijs dient inschrijver de genoemde referenties, volgens het standaardformaat als opgenomen in bijlage E, toe te voegen aan de inschrijving. Uit de te overleggen referenties dient duidelijk en ondubbelzinnig de ervaring, zoals door de aanbestedende dienst wordt gevraagd, te blijken.

Het is inschrijver toegestaan om met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties te voldoen, mits duidelijk en ondubbelzinnig uit de opgave blijkt welke kerncompetenties dit betreffen. Indien inschrijver meer referenties indient dan gevraagd, dan zal het meerdere worden geëcarteerd en zullen enkel de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling worden meegenomen.

Kwaliteitsborging:

De inschrijver dient voldoende kennis en kunde in huis te hebben om de opdracht efficiënt en vakkundig uit te voeren. Hiertoe dient de inschrijver minimaal te beschikken over de volgende certificeringen:

— een geldig ISO 9001:2008 certificaat of recenter of een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingsysteem;

— een geldig ISO 14001:2004 certificaat of recenter of een gelijkwaardig certificaat of milieuzorgsysteem.

Indien inschrijver niet over de vereiste certificaten beschikt, maar over een gelijkwaardig certificaat of kwaliteitsborgingssysteem, dan dient zij dit in haar inschrijvingsbrief bij inschrijving aan te geven en te omschrijven waarom het systeem als gelijkwaardig moet worden beschouwd. De aanbestedende dienst dient uit de omschrijving te kunnen opmaken dat het betreffende certificaat of gehanteerde kwaliteitsborgingssysteem ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Ter bewijs van deze gelijkwaardigheid kan de aanbestedende dienst bij het voornemen tot gunning van de beoogd opdrachtnemer vragen de gelijkwaardigheid nader aan te tonen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Social return:

De gemeenten kiezen er voor om bij deze aanbesteding gebruik te maken van social return. Van de aanbieder wordt verwacht dat zij een zichtbare inspanning doet ten aanzien van de invulling van social return. Dit dient minimaal 2 % van de opdrachtwaarde te zijn. De specificaties omtrent de verwachtingen van de invulling van social return, wordt na gunning nader gespecificeerd.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1.1.2018 tot en met 1.4.2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 3-maal 1 jaar. Hiertoe is het contractbeheer in het eerste jaar sterk aangezet en worden de eerste jaar gezien als implementatiejaar.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/10/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/01/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/10/2017
Plaatselijke tijd: 12:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postbus 30009
Assen
9400 RA
Nederland
Telefoon: +31 592339222
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/07/2017